SZKOŁA POLICEALNA NR 3

SZKOŁA POLICEALNA NR 3

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku szkolnym (w sesji zimowej i wiosennej). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat starający się o przyjęcie do Szkoły Policealnej składa w sekretariacie następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, zdjęcia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik administracji (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły), formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Tak

Liczba miejsc w klasach 1

72

Historia

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie powstało w 1976 roku na podstawie zarządzenia nr 42 z dnia 2 kwietnia 1976 roku Kuratora Oświaty i Wychowania. Swoją działalność rozpoczęło 1 września 1976r. Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 jest Wydział Oświaty i Sportu dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Ogólne informacje o szkole - opis

Szkoła znajduje się w centrum Warszawy, przy Politechnice Warszawskiej(dogodne połączenia metrem, komunikacją autobusową i tramwajową).Szkoła dysponuje osiemnastoma,nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi( w większości sale multimedialne),jedną pracownią językową (16 stanowisk komputerowych- współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny), dwie pracownie komputerowe - jedna współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny(50 stanowisk komputerowych). Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie spełnia rolę Centrum Informacji Multimedialnej wspomagającego proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły. Mieści się na I piętrze szkoły. Składa się z wypożyczalni i czytelni. W lutym 2005 roku została zmodernizowana. Obecnie czytelnia wyposażona jest w 15 stanowisk komputerowych dla słuchaczy (ze stałym dostępem do Internetu)oraz urządzenia wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka).

Praktyczna nauka zawodu

Słuchacz Szkoły Policealnej zobowiązany jest do odbycia praktyk zawodowych.

 • Technik administracji (334306), -wymiar praktyk wynosi 8 tygodni, z czego 4 tygodnie (tj.160godz.) w przedsiębiorstwie i 4 tygodnie(tj.160godz.) w administracji publicznej. Podstawą odbycia praktyk jest umowa o praktyczną naukę zawodu popisywana między przedstawicielem zakładu pracy i dyrektorem szkoły. W trakcie praktyki zawodowej słuchacz powinien ukształtować praktyczne umiejętności określone w podstawie programowej. W wyniku kształcenia słuchacz powinien umieć: -określić zadania i zakres pracy przedsiębiorcy, -postrzegać zasady dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pracy i higieny pracy oraz przeciwpożarowe obowiązujące u danego przedsiębiorcy, -określić strukturę organizacyjną i podstawowe zadania komórek organizacyjnych przedsiębiorcy, -określić obieg dokumentów przedsiębiorcy, -sporządzić podstawowe dokumenty przedsiębiorcy, -określić zasady rozliczeń w jednostce - zewnętrzne i wewnętrzne, -określić formę i metody planowania charakterystyczne dla przedsiębiorcy, -określić zakres i metody analizy ekonomicznej charakterystyczne dla przedsiębiorcy, -scharakteryzować strategie rozwoju charakterystyczne dla przedsiębiorcy, -scharakteryzować politykę zatrudnienia stosowaną w podmiocie, -korzystać z urządzeń i materiałów biurowych przedsiębiorcy i obsługiwać je, -sporządzać rejestry dokumentów przychodzących i wychodzących, -sporządzać protokoły zebrań, narad i szkoleń, -prawidłowo segregować i archiwizować akta, -stosować normy etyczne i obyczajowe, -obsłużyć interesanta, -sporządzić korespondencję przy pomocy komputera, -przygotować organizacyjnie naradę, konferencję, spotkanie z kontrahentami, -stosować zasady etyki i kultury zawodu.
 • Technik informatyk (351203) zobowiązany jest do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 4 tygodni (tj.160godzin). Podstawą odbycia praktyk jest umowa o praktyczną naukę zawodu popisywana między przedstawicielem zakłady pracy i dyrektorem szkoły. W trakcie praktyki zawodowej słuchacz powinien ukształtować praktyczne umiejętności określone w podstawie programowej. W wynikum kształcenia słuchacz powinien umieć: projektować i wykonywać lokalne sieci komputerowe, projektować i administrować bazy danych, tworzyc strony www, aplikacje internetowe

  Teoretyczna nauka zawodu

  Współcześnie obserwuje się wzrastającą rolę dziedzin gospodarki związanych ze sferą szeroko rozumianych usług. Na tym tle wzrastają także oczekiwania wobec administracji, od której wymaga się coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach służby publicznej. Również rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji obliguje pracowników administracji do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie. Technik administracji powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych przejawiających się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej i umożliwiających pracę na różnych stanowiskach administracyjnych. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym, sporządzaniem sprawozdań i protokołów posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych, prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników. W celu realizacji wyżej wymienionych celów teoretyczna nauka zawodu w Szkole Policealnej realizowana jest w pracowniach komputerowych i uwzględnia następujące przedmioty nauczania: wstęp do nauki o państwie i prawie, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo gospodarcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne i prawo finansów publicznych, ekonomika przedsiębiorstw, zarys statystyki, rachunkowość i analiza ekonomiczna, socjologia i psychologia społeczna, technika biurowa, organizacja pracy biurowej, język angielski zawodowy, specjalizacja (jej program opracowuje szkolny zespół przedmiotowy właściwy dla zawodu). Cykl kształcenia zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

  Osiągnięcia


  W roku szkolnym 2013/2014 z trzech osób biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej dwie zakwalifikowały się do finału.

  Perspektywy po ukończeniu szkoły

 • Absolwenci kierunku technik administracji, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: K 1- Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.) posiadają uprawnienia do podjęcia pracy w: administracji rządowej jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy; samorządach zawodowych i gospodarczych; przedsiębiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych; firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.
 • Absolwenci kierunku technik informatyk, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: K1 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.) K2 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.) K3 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)mogą być zatrudnieni w firmach/instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego oraz projektowaniem i administrowaniem bazami danych.

  Informacje dodatkowe

 • Zajęcia w Szkole Policealnej odbywają się w systemie zaocznym sb-ndz w godz. 8.00 - 16.35 co drugi weekend)
 • Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za: interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa; przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów; redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe; sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia; odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji; organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi działami w firmie. Przedmioty rozszeżone: systemy operacyjne witryny i aplikacje internetowe bazy danych laboratorium urządzeń techniki komputerowej
 • Wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych: gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym; wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych w celu udzielenia pomocy kierownikowi tych jednostek; sporządzania sprawozdań i protokołów z posiedzeń i zebrań; opracowywania projektów aktów administracyjnych; prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej; prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej; planowania kosztów i przychodów; gospodarowania majątkiem; nadzorowania innych pracowników.
 • Technik informatyk jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za projektowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej, konfugurowanie urządzeń sieciowych, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, tworzenie baz danych oraz tworzenie aplikacji interetowych.

 • Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon