SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Ogólne informacje o szkole - opis

  Wykwalifikowana kadra pedagogiczna stara się przygotować uczniów do systematycznego rozwijania umiejętności, pogłębiania wiedzy i doskonalenia osobowości.

Jesteśmy szkołą:

 • wspomagającą wszechstronny rozwój ucznia, uczącą samodzielności, współpracy i odpowiedzialności, stwarzającą atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, aby uczeń mógł stać się człowiekiem kreatywnym, tolerancyjnym i otwartym na potrzeby innych, prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów zapewniającą wszystkim uczniom równe szanse, będącą przyjaznym miejscem do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli, współpracującą ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi szkołę, zapewniającą dzieciom pomoc specjalistów – pedagoga, psychologa, logopedy i terapeutów.
 • Dążymy, aby nasz wychowanek był światłym człowiekiem (Europejczykiem), o otwartym umyśle, wyróżniającym się kulturą osobistą, szacunkiem i tolerancją dla każdego człowieka, ale świadomym swoich korzeni i odczuwającym ścisły związek między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.
 • Rozbudzamy w naszych uczniach ciekawość otaczającego świata, uczymy ich zespołowego współdziałania.
 • Atrakcyjne położenie naszej szkoły: Ogród Saski w pobliżu stacji Metro—Ratusz.

 • W miarę możliwości finansowych wykonujemy remonty i dodatkowo wyposażamy sale lekcyjne. W 2007 r. odnowiliśmy elewację oraz dach, w 2008 r. szatnię, w 2009 r. wyremontowaliśmy sale dla oddziałów przedszkolnych, korytarz, 7 sal lekcyjnych, bibliotekę i łazienki. Na nowo zagospodarowaliśmy szkolny plac zabaw.
 • Budynek i teren szkoły objęty jest nadzorem kamer CCTV. W świetlicach są wideofony.

  Tytuł \"SZKOŁA Z KLASĄ\" - 2003 r.

  Tytuł \"NAUCZYCIEL Z KLASĄ\" - 2005 r.

  Tytuł \"SZKOŁA MYŚLENIA\" - 2009 r.

  Certyfikat programu \"WARS i SAWA\" - 2010 r.

  Udział w programie EURO 2012= równość + tolerancja - 2010 r.

  Tytuł \"SZKOŁA VARSAVIANISTYCZNA\" - 2016 r.

  Tytuł \"ERASMUS+ EM@TI-ON\" - 2016 r.

  Tytuł \"SZKOŁA UCZĄCA SIĘ\" - 2017 r.

  Historia

  Dzieje naszej szkoły są nierozerwalnie związane z losami Warszawy. Od początku istnienia kilkakrotnie zmieniała siedziby, adresy i nazwy. Pomimo to, w każdym okresie swego istnienia i działania, cieszyła się dużą popularnością.

  Szkoła powstała w roku 1905 w Domu Ignacego Kraszewskiego przy ul. Mokotowskiej 48. W roku 1918 szkole zostaje nadany numer 75. Placówka działała nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku uczniowie szkoły brali udział w obronie Warszawy. W sierpniu 1944 r. walczyli w Powstaniu Warszawskim i wielu z nich zginęło w obronie miasta. Większość spoczywa w kwaterze powstańczej na warszawskich Powązkach. Po wojnie w 1945 roku, kiedy lewobrzeżna część miasta leżała w gruzach i brakowało lokali, szkoła wznowiła działalność na warszawskiej Pradze. Następnie szybko powróciła do Śródmieścia, tym razem na ul. Hożą 13. Nazwa szkoły tego okresu brzmi: Publiczna Polska Szkoła Powszechna nr 75 w Warszawie przy ul. Hożej 13. W roku 1947 szkoła została umieszczona w nowo zbudowanym pawilonie szkolnym w Ogrodzie Saskim w miejscu między wodozbiorem Marconiego a linią tramwajową. Napis na pieczątce szkoły z tego okresu był następujący: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 75 im. Inwalidów Wojennych Warszawa Ogród Saski.

  Piękne położenie sprawiło, że już w czasie budowy szkoły w kwietniu 1947 r. towarzyszyło jej ogromne zainteresowanie ówczesnych mediów - z prasą, radiem i filmem na czele. Z tego okresu zachowała się szczegółowo opisana, bogata dokumentacja fotograficzna, będąca obecnie własnością Polskiej Agencji Prasowej. Szkołę odwiedziła też Polska Kronika Filmowa. Nasza placówka była jedną z dziewięciu nowo budowanych w tym roku szkół w Warszawie. 1 września 1951 r. stołeczna prasa donosiła, że przy ul. Jasnej 26 powstaje nowa, 15- klasowa szkoła. Dzieci dotychczas korzystające z pomieszczeń szkolnych w prowizorycznych barakach w Ogrodzie Saskim, po zakończeniu budowy, przeszły do jasnych, pełnych światła klas nowej placówki. Po zmianie wynikającej z sukcesywnej, powojennej odbudowy okolic szkoły budynek przy ul. Jasnej 26 otrzymał nowy adres i figurował jako Mazowiecka 7. Trzeci adres tego budynku to ul. Świętokrzyska 18. Obecnie mieści się w nim Gimnazjum nr 38. Przy ul. Świętokrzyskiej nasza szkoła działała do 1963 roku.

  27 października 1962 r. w Ogrodzie Saskim przy ul. Niecałej 14 został wmurowany akt erekcyjny w fundamenty Szkoły Podstawowej nr 75. 28 sierpnia 1963 r. udzielono pozwolenia na użytkowanie 15 – izbowego budynku szkolnego. Nasza szkoła jest 25. w Warszawie, a 669. w Polsce Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego.

  Dnia 3 września 1963 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowym gmachu położonym przy ul. Niecałej 14. Kierownikiem szkoły została p. Eugenia Fulińska, a jej zastępcą pani Barbara Ruta. W 22 oddziałach rozpoczęło naukę 780 uczniów, w najstarszych klasach siódmych - 142. W tym samym roku zostało nadane szkole imię Marii Konopnickiej. W dniu 22 maja 1966 r. w pobliżu szkoły uroczyście odsłonięto pomnik Marii Konopnickiej. Jego autorem jest Stanisław Kulon, a fundatorem są dzieci z Kalisza, które zebrały środki na budowę dzięki pomocy czasopisma \"Płomyczek”. Uczniowie naszej szkoły zostali jego opiekunami.

  W roku szkolnym 1964/1965 nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika. Pani Eugenia Fulińska na własną prośbę przeszła na emeryturę, a zastąpiła ją pani Sabina Balcerek, która pełniła tę funkcję przez 13 lat.

  W roku 1975 Komitet Rodzicielski ufundował szkole piękny sztandar.

  Od roku 1977 dyrektorem szkoły był przez dwa lata pan Zygmunt Gostkowski.

  Rok 1978 wiąże się z otwarciem w szkole izby pamięci. Zgromadzono w niej pamiątki: z czasów II wojny światowej, nawiązujące do historii szkoły i dotyczące patronki.

  Na przełomie lat 70. i 80. w budynku przy ul. Niecałej 14 mieściła się przez pewien czas szkoła japońska. 3 marca 1981 r. odbyło się uroczyste spotkanie dzieci i nauczycieli z obydwu szkół.

  W roku szkolnym 1979/1980 fotel dyrektora obejmuje pani Anna Okienczyc – Kulasek i pełni tę funkcję przez kolejne 27 lat.

  W roku szkolnym 1982/ 1983 szkołę odwiedziła redakcja „Płomyczka” – popularnego wówczas czasopisma dla dzieci. W numerze 22 ukazał się artykuł – reportaż z tej wizyty. 12 maja 1990 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia płaskorzeźby patronki szkoły - Marii Konopnickiej. Pracę wykonał artysta rzeźbiarz Bogdan Chmielewski, a jej fundatorem była Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jednocześnie Zarząd Główny Towarzystwa im. Marii Konopnickiej przekazał naszej szkole ziemię z grobu poetki z Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Cenna pamiątka wzbogaciła szkolną izbę pamięci. W trakcie uroczystości przewodnicząca Towarzystwa im. Marii Konopnickiej pani Matylda Woliniewska przekazała szkole na ręce dyrektora pani Anny Okienczyc-Kulasek złotą honorową odznakę Towarzystwa.

  W 2001 r. Prymas Polski Kardynał Józef Glemp odwiedził szkołę w związku z wizytacją sąsiadującej z budynkiem szkolnym parafii św. Antoniego. Była to doskonała okazja do poznania bliżej tak powszechnie znanej osobistości. W czasie spotkań Prymasa z uczniami i nauczycielami panowała świetna atmosfera, zabarwiona dowcipem i humorem dostojnego gościa.

  W roku 2003 obchodziliśmy jubileusz 40 –lecia szkoły przy ul. Niecałej 14. Wszystkie sale lekcyjne i korytarze zostały odświętnie udekorowane – zamieniły się w niezwykłe miejsca nawiązujące do utworów dla dzieci autorstwa Marii Konopnickiej. Po części oficjalnej, artystycznej i pokrojeniu urodzinowego tortu odbyły się liczne spotkania absolwentów różnych roczników z wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. Wspomnieniom, ale też żartom i dowcipom nie było końca. Atmosfera była niesamowita!

  Od początku istnienia szkoły przy ul. Niecałej 14 jej mury opuściło około pięciu tysięcy absolwentów. Mamy nadzieję, że ich pobyt w naszej szkole przyczynił się do wielu osobistych sukcesów każdego z nich. Liczne uczestnictwo absolwentów w obchodach 40 – lecia szkoły, a także częste odwiedzanie nauczycieli, wychowawców w powszednie dni roku szkolnego są dowodem ich więzi, pamięci i szacunku.

  27 października 2013 r. obchodziliśmy uroczystość Jubileuszu 50 - lecia szkoły przy ul. Niecałej 14.

  Rejon szkoły

  zobacz na mapie

  Oferta edukacyjna

 • obowiązkowy j. angielski od klasy I i w oddziale przedszkolnym,
 • zajęcia komputerowe dla oddziału przedszkolnego i klas I - III,
 • liczne koła zainteresowań,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • opieka psychologiczno—pedagogiczna,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • opieka pielęgniarska,
 • opieka w świetlicy w godz. 7.00—17.30,
 • uczestnictwo uczniów w licznych wycieczkach i imprezach kulturalnych, lekcjach muzealnych i przyrodniczych,
 • wyjazdy na klasowe wycieczki turystyczno—krajoznawcze,
 • liczne imprezy szkolne: andrzejki, mikołajki, wigilie klasowe, dyskoteki, bale karnawałowe, szkolne koncerty, obchody pierwszego dnia wiosny, dzień sportu, dzień rodziny, dzień dobrego jedzenia, itp.
 • uczestnictwo uczniów w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych w szkole i poza nią.
   Ponadto możemy pochwalić się:
 • sala do terapii integracji sensorycznej,
 • nowoczesnymi pracowniami specjalistycznymi, a w tym pracownią fizyczno-chemiczną, salą przyrodniczą,
 • biblioteką multimedialną,
 • 2 pracowniami komputerowymi,
 • pracownią językową,
 • szkolną stołówką, sklepikiem,
 • szatnią z samodzielnymi szafkami,
 • wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

  Typy oddziałów

  Ogólnodostępne

  Liczba klas 1

  3

  Języki obce

  angielski, niemiecki

  Oferta zajęć pozalekcyjnych - bezpłatne

  • SKS
  • chór
  • zespół fletowy
  • koło matematyczne
  • koło przyrodnicze
  • koło zajęć komputerowych
  • zajęcia muzyczne dla najmłodszych
  • koło plastyczne
  • koło teatralne
  • koło ortograficzne
  • koło recytatorsko - literackie
  • szybka matematyka
  • zajęcia wolontariatu \"Nie jesteś sam\"
  • koło ekologiczne
  • koło gałgankowe
  • koło biblijne
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia reedukacyjne

  Oferta zajęć pozalekcyjnych - płatne

  • j. angielski
  • nauka gry na gitarze i keybordzie
  • nauka j. angielskiego i j. chińskiego,
  • Aikido
  • Judo

  Świetlica

   Świetlica dla kl. I-III i Klubik dla kl. IV-VIII ma do dyspozycji trzy sale, w tym salę kinową.
  • Czynna jest w godz. 7.00—17.30.
  • Prowadzone są liczne zajęcia tematyczne, imprezy okolicznościowe, wycieczki oraz konkursy.

  Opieka specjalistyczna

  Logopeda
  Reedukator ( Terapia pedagogiczna )
  Pedagog
  Psycholog
  Gimnastyka korekcyjna
  Pielęgniarka
  Gabinet medyczny:

 • poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00
  Inne
  Pedagog p. Aleksandra Rosińska
 • poniedziałek 8:00 - 13:00 - 13:00 - 16:00 / zajęcia z rewalidacji
 • wtorek 8:00 - 15:00 - 15:00 - 16:00 - wolontariat
 • środa 10:00 - 16:00
 • czwartek 9:00 - 12:00 - 12:50 - 13:35/zajęcia z rewalidacji
 • piątek 8:00 - 12:00 - 12:50 - 13:35 /zajęcia z socjoterapii
 • TERAPEUTA PEDAGOGICZNY - p. J. Cudny
 • poniedziałek 11:35 - 15:35 - 15:35 - 16:35/ zajęcia z rewalidacji - 16:35 - 17:35/ dyżur dla rodziców
 • wtorek 8:15 - 16:35
 • środa 12:35 - 15:35 - 15:35 - 16:35/ terapia trudności matematycznych
 • czwartek 12:00 - 16:35 - 16:35 - 17:35 /zajęcia z rewalidacji
 • piątek 8:15 - 13:35 oraz 14:35 - 16:35 - 13:35 - 14:35/zajęcia z rewalidacji

  Współpraca zagraniczna

   Od roku 2004 uczestniczyliśmy w międzynarodowym programie partnerstwa szkół eTwinning.
   W latach 2008 - 2009 zrealizowaliśmy pilotażowy program międzynarodowej akcji bezpieczeństwa w szkole RoSaCe.
   Od 2011 roku w ramach programu \"Uczenie się przez całe życie\" Comenius realizowaliśmy międzynarodowy projekt \"How to keep fit\".
    Od 2016 r. udział w programie Erasmus+ pod tytułem E-m@ti-on. Celem projektu jest wychowanie ku przyszłości w zgodzie z nowoczesną technologią. Matematyka przy wsparciu technologii informatycznej.

   Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

   • Dzień Wiosny
   • Dzień Rodziny
   • Dzień Sportu
   • Akcja \"Lekki tornister\"
   • Dzień tolerancji i życzliwości
   • wywiadówki osiągnięć
   • Wieczór andrzejkowy
   • Konkurs pieśni legionowej i patriotycznej
   • kiermasze świąteczne
   • Festiwal ciast i ciasteczek
   • Dzień babci i dziadka
   • Festiwal Nauki
   • Bal walentynkowy i karnawałowy
   • Udział w Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów
   • Wolontariat: Klub \"Nie jesteś sam\", Współpraca z Domem Opieki \"U Matysiaków\", z Domem Samotnej Matki, z Domem Dziecka w Gorlicach oraz Piotrówką
   • Wyjazdy na wycieczki krajoznawcze
   • Dzień Bezpiecznego Internetu
   • Dzień Dobrego Jedzenia
   • Szkoła bez przemocy
   • Akcja \"Śniadanie daje moc\"

   Osiągnięcia

    2015/2016

   • Konkurs przedmiotowy MKO: j.polski - LAUREAT, przyroda - LAUREAT,
   • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów - kategoria zespoły - chór SREBRNA WENA, kategoria soliści - wyróżnienie,
   • XIV Mazowiecki Festiwal Twórczości Asteriada, chór - III miejsce,
   • Konkurs na animację komputerową \"Moja pasja\" - dwa wyróżnienia,
   • Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia: 4 LAUREATÓW, 5 wyróżnień,
   • Czwórbój lekkoatletyczny: chłopcy 3 miejsce, dziewczęta 5 miejsce,
   • Olimpus Matematyczny - sesja zimowa - 2 LAUREATÓW,
   • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR - 1 wynik bardzo dobry, 5 wyróżnień,
   • Konkurs j. angielskiego MEMORY MASTER, 6 LAUREATÓW,
   • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów, kategoria plastyczna - Złota Wena, wyróżnienie,
   • Konkurs przedmiotowy MKO j. polski - LAUREAT,

     2014/2015

    • Konkurs j. angielskiego MEMORY MASTER: 4 laureatów kl. VI, 2 laureatów kl. V,
    • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR: 1 laureat,
    • Olimpus Matematyczny - sesja jesienna: 5 laureatów,
    • Olimpus Matematyczny - sesja zimowa: 2 laureatów,
    • Czwórbój lekkoatletyczny: chłopcy zajęli 3 miejsce, dziewczęta 5 miejsce,
    • WOM - piłka siatkowa - chłopcy: III miejsce,
    • WOM pływanie: dziewczęta zajęły III miejsce, chłopcy V miejsce,
    • Konkurs plastyczny \"Młody ilustrator\": jedna nagroda II stopnia, dwie nagrody II stopnia,
    • Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia: 4 laureatów,
    • Konkurs na animację komputerową \"Moja pasja\": 2 wyróżnienia,
    • XIV Mazowiecki Festiwal Twórczości Asteriada: chór szkolny zajął III miejsce,
    • XV Konkurs Ortograficzny \"Ortografia na medal\": 1 laureat,
    • ŚFMT kategoria muzyczna: chór - Srebrna Wena, wyróżnienie - solistka,
    • Konkursy przedmiotowe: matematyka - 1 laureat, przyroda - 1 laureat.
    • Konkurs multimedialny \"Zwierzęta krain polarnych\": II miejsce,
    • Unihokej chłopców: II miejsce,
    • ŚFMT konkurs recytatorski: wyróżnienie,
    • ŚFMT konkurs literacki: Brązowa Wena,
    • ŚFMT konkurs plastyczny: Srebrna Wena kl. I - III, Brązowa Wena kl. IV - VI,
    • ŚOM piłka ręczna chłopców: III miejsce,

      2013/2014

     • Olimpus matematyczny - sesja zimowa - 12 laureatów z kl. IV - VI,
     • Kuratoryjny konkurs z języka polskiego - 1 finalista,
     • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego w słuchaniu ze zrozumieniem - 8 laureatów,
     • XIV Konkurs Ortograficzny \"Ortografia na medal\" - 2 finalistów,
     • Mistrzostwa Śródmieścia w piłce siatkowej dziewcząt - brązowy medal,
     • Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny Olimpus - 8 laureatów,
     • Ogólnopolski Konkurs \"Spotkania z Buźką 2013\" - 2 laureatów,
     • Święto latawca - konkurs dzielnicowy - II i III miejsce,
     • Warszawska Olimpiada Młodzieży dzielnicy Śródmieście w tenisie stołowym - srebrny medal dziewczęta i chłopcy,
     • Warszawska Olimpiada Młodzieży dzielnicy Śródmieście w piłce ręcznej- srebrny medal dziewczęta,
     • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Olipmus - sesja jesienna - 9 laureatów,

       2012/2013

      • Olimpus Matematyczny - 6 LAUREATÓW,
      • Olimpus Mitologia - 3 LAUREATÓW,
      • XIII Konkurs \"Ortografia na medal\" - III miejsce,
      • Konkurs Języka Polskiego - finalistka,
      • Dzielnicowy Konkurs \"Od zabawy do sportu\" - II miejsce w Śródmieściu,
      • WOM koszykówka - II miejsce dziewcząt i chłopców w Śródmieściu,
      • WOM piłka ręczna - III miejsce dziewcząt i chłopców w Śródmieściu,
      • WOM tenis stołowy - II miejsce dziewcząt i chłopców w Śródmieściu,
      • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów - konkurs plastyczny - kl. I - III wyróżnienie, kl. IV - VI - I miejsce oraz 3 wyróżnienia,

        2011/2012

       • XIX Konkurs Matematyczny TORUS - 2 LAUREATÓW z wyróżnieniem, 2 LAUREATÓW,
       • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego ALBUS - 3 LAUREATÓW, 2 wyróżnienia,
       • Konkurs Informatyczny minilogia10 - dwóch LAUREATÓW!
       • OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM -I miejsce w ŚRÓDMIEŚCIU.
       • ASTERIADA KONKURS PLASTYCZNY -I MIEJSCE, II MIEJSCE, III MIEJSCE.
       • ASTERIADA KONKURS PIOSENKI -II MIEJSCE.
       • EURO 2012 FAIR PLAY -II MIEJSCE.
       • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR dla kl. IV - VI - dwa wyniki bardzo dobre oraz 11 wyróżnień.
       • XII Konkurs Ortograficzny \"Ortografia na medal\"- II miejsce,
       • Konkurs j. angielskiego ENGLISH HIGH FLIER 2012 - 3 wyróżnienia,
       • Warszawska Olimpiada Młodzieży - tenis stołowy I miejsce w Śródmieściu,
       • KONKURS PLASTYCZNY W RAMACH ŚFMT 2011/2012 - Kategoria – klasy: I-III – II miejsce i 3 wyróżnienia.Kategoria – klasy: IV-VI – 2 wyróżnienia,
       • Święto latawca: I miejsce, 3 II miejsca, 2 III miejsca,
       • KONKURS RECYTATORSKI ŚFMT 2011/201 - Kategoria klasy I-III – wyróżnienie. Kategoria klasy IV-VI – wyróżnienie,
       • KONKURS LITERACKI W RAMACH ŚFMT - kategoria kl. IV – VI - wyróżnienie,
       • Warszawska Olimpiada Młodzieży tenis stołowy dziewcząt – II miejsce, tenis stołowy chłopców -I miejsce.
        • 2010/2011

        • Konkurs literacki Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów 2010/2011- kategoria kl. IV – VI II miejsce i III miejsce, 4 wyróżnienia
        • Konkurs plastyczny Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów 2010/2011- kategoria klasy I-III II miejsce, 3 wyróżnienia. Kategoria klasy IV-VI- II miejsce i III miejsce, 1 wyróżnienie,
        • Konkurs recytatorski Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów 2010/2011- kategoria klasy I-III - 3 wyróżnienia. Kategoria klasy IV-VI - III miejsce, 3 wyróżnienia,
        • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny - wyróżnienie,
        • IV edycja Konkursu Informatycznego z zakresu grafiki komputerowej \"Animowana kartka z wakacji\"- I miejsce,
        • Konkurs Matematyczny Torus 2011 - 2 laureatów,
        • Konkurs Matematyczny MERIDIAN 2011 - 3 laureatów,
        • IV Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny - II miejsce i III miejsce,
        • Finał Dzielnicowego Konkursu \"Mistrz Ortografii\" i \"Wzorowy Matematyk\"-4 laureatów konkursu matematycznego, 3 laureatów konkursu ortograficznego,
        • XI edycja Konkursu Twórczości Dziecięcej \"Dzieci książęta uczuć\" w kategorii multimedialnej-I miejsce, II miejsce i III miejsce, 1 wyróżnienie,
        • Ogólnopolski konkurs j. angielskiego ALBUS -4 laureatów, 5 wyróżnień,
        • Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY kl. IV – VI - 1 laureat, 11 wyróżnień,
         • 2009/2010

         • KONKURS WIEDZY o ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI FRYDERYKA CHOPINA - 2 laureatów, 7 finalistów,
         • X Mistrzostwa Warszawy w Tabliczce Mnożenia - kategoria indywidualna - Mistrz Warszawy
         • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów kategoria muzyczna: kategoria kl. I - III solo brązowa wena kategoria kl. IV - VI solo złota wena oraz srebrna wena kategoria zespół brązowa wena zespół wokalny
         • Warszawska Olimpiada Młodzieży szkół Śródmieścia- III miejsce w piłce siatkowej kategoria dziewcząt i chłopców
         • Warszawski Konkurs Literacki \"Magia lektur\" - trzech finalistów
         • Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - LAUREATKA
         • Ogólnopolski konkurs j. angielskiego \"English High Flier\" laureatka.
         • Konkurs poezji K. I. Gałczyńskiego zorganizowany przez SP 42. Nasi uczniowie zajęli w kategorii kl. I - III : II miejsce w kategorii kl. IV - VI III miejsce
         • Dzielnicowy Turniej w tenisie stołowym o puchar Burmistrza dz. Śródmieście I miejsce w kategorii dziewcząt, II miejsce w kategorii chłopców
         • Warszawska Olimpiada Młodzieży. W ramach WOM odbyły się Mistrzostwa Dzielnicy Śródmieście w tenisie stołowym. Nasi reprezentanci zajęli: III miejsce dziewczęta III miejsce chłopcy
         • Animowana kartka z wakacji Kolejny raz nasi uczniowie z klas 5 i 6 wzięli udział w konkursie multimedialnym \"Animowana kartka z wakacji\" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 114 w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Zajęliśmy II miejsce i III miejsce.
         • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów 2009/2010. Wyniki konkursu recytatorskiego Kategoria szkoły podstawowe klasy I - III: II miejsce oraz wyróżnienie. Kategoria szkoły podstawowe klasy IV - VI: wyróżnienie Wyniki konkursu plastycznego Kategoria szkoły podstawowe klasy I - III: wyróżnienie. Wyniki konkursu literackiego Kategoria kl. IV - VI: II miejsce,III miejsce oraz wyróżnienia.

          2008/2009

         • Kuratoryjny Konkurs Przyrodniczy - laureat i finalista.
         • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR: 17 uczniów z wynikiem bardzo dobrym, KANGUREK: 8 uczniów z wynikiem bardzo dobrym.
         • Konkurs Matematyczny \"TORUS\" organizowany przez Żoliborskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki - Laureat
         • Konkurs Matematyczny \"Meridian\" - dwa wyniki celujące i jeden bardzo dobry.
         • Multimedialna matematyka Konkurs matematyczno - informatyczny \"Multimedialna matematyka\" zorganizowany został przez Szkołę Podstawowa nr 210 w Warszawie. Kolejny raz nasi uczniowie zajęli w nim czołowe miejsca: I, II i dwa III.
         • IX Warszawskie Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia - Laureat.
         • Konkurs plastyczny \"Różne oblicza SYRENKI\" Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez SP nr 34- dwie laureatki.
         • Konkurs plastyczny STRAŻ POŻARNA. Dzielnicowy konkurs plastyczny pt:\"Klęska- powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga\" zorganizowany przez Biuro edukacji i Komende Główną Straży Pożarnej- wyróznienie.
         • Konkurs Literacki DK Ochota. W konkursie literackim \"Wyprawa w przyszłość\" dla kl. I - III zorganizowanym przez DK Ochota -laureat.
         • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów – „Uwierz w siebie i pokaż co potrafisz\" W kategorii wokalnej - soliści - wyróżnienie, w kategorii tanecznej - soliści - wyróżnienie.
         • Międzydzielnicowy Konkurs Multimedialny \"Za każdy kamień Twój\" organizowany przez Gimnazjum nr 46: II miejsce, III miejsce oraz wyróżnienia.
         • W Międzyszkolnym Konkursie na grafikę komputerową \"Animowana kartka z wakacji\" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 114 wyróżnienia w kategorii klas 5-6.
         • Festiwal Młodych Talentów. Laureaci konkursu plastycznego \"Świat moich marzeń - po drugiej stronie lustra\" Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów 2008/2009: II miejsce i wyróżnienia.
         • Laureaci konkursu recytatorskiego Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów \"Uwierz w siebie i pokaż, co potrafisz\" III miejsce i wyróżnienie.
         • Laureatka konkursu literackiego Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów I miejsce.
         • Konkurs plastyczny 600 lat Warszawy W konkursie plastycznym z okazji 600 lecia Warszawy w kategorii klas młodszych -I miejsce.

          2007/2008

         • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR: laureat, dwa wyniki bardzo dobre,15 uczniów z wyróżnieniem, KANGUREK: 10 uczniów wyróżnionych.
         • Festiwal Teatrów Dziecięcych WYRÓŻNIENIE na Festiwalu Teatrów Dziecięcych „Melpomena w szkolnej ławce” dla Teatru NIECAŁY za przedstawienie pt:” Calineczka”.
         • VIII edycja Konkursu Twórczości Dziecięcej pt: „Dzieci książęta uczuć, poeci, myśliciele” LAUREACI w kategorii prezentacja multimedialna „O takim świecie marzył Janusz Korczak\" I,II i III miejsce.
         • XIII edycja konkursu Poznajmy się bliżejorganizator Komenda Stołeczna Policji - II miejsce drużynowo.
         • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów kategoria muzyczna i fotograficzna Kategoria muzyczna (soliści) - wyróżnienie,kategoria fotograficzna - wyróżnienia.
         • VII WARSZAWSKI FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW ASTERIADA WYRÓŻNIENIE dla Teatru Niecały
         • Konkurs plastyczny GRAND PRIX i I miejsce.
         • IV Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny pt:” Ekologia a zdrowie” Kategoria prezentacja multimedialna- wyróżnienia.

          Nasi uczniowie na testach szóstoklasistów otrzymują najwyższe wyniki w dzielnicy Śródmieście!

 • Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
  Designed by Rashomon