XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • im.: Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Adres: ul. Elektoralna 5/7 00-137 Warszawa
  • Telefon: (22) 620-38-33;
  • Telefon 2: (22) 620-50-58;
  • Fax: (22) 620-23-31
  • E-mail: lo17@edu.um.warszawa.pl

Strona www

www.frycz.edu.pl

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Rekrutacja

ZEBRANIA INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW 14.03.2018 (środa) o godz. 17.00 spotkanie informacyjne dla kandydatów i ich rodziców na terenie Liceum. 25.04.2018 (środa) w godz. 15.30 – 18.00 „dzień otwartych drzwi” dla kandydatów chcących zwiedzić Liceum, O godz. 17.00 spotkanie informacyjne z dyrektorem szkoły.

Liczba miejsc w klasach 1

180

Ogólne informacje o szkole - opis

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW do XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego OGÓLNE ZASADY PRACY DYDAKTYCZNEJ W LICEUM 1. XVII LO daje młodzieży szerokie przygotowanie ogólnokształcące, rozwija zainteresowania uczniów, stwarza przyjazną atmosferę i daje poczucie bezpieczeństwa. 2. W trakcie rekrutacji kandydaci do szkoły wybierają klasę, w której realizują kształcenie w zakresie rozszerzonym z dwóch przedmiotów stanowiących dla tej klasy profil kształcenia. Od klasy drugiej uczniowie realizują trzeci wybrany przedmiot rozszerzony. Pozostałe przedmioty nauczane są w zakresie podstawowym. 3. Szkoła kształci wszystkich uczniów w zakresie dwóch języków obcych w grupach uwzględniających stopień zaawansowania znajomości języka obcego. 4. Szkoła prowadzi ciąg klas dwujęzycznych, polsko-niemieckich, w których język niemiecki nauczany jest na poziomie pozwalającym na (nieobowiązkowe) przystąpienie do egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II (poziom C1 według europejskich standardów kompetencji językowych). Zdanie tego egzaminu oraz polskiej matury uprawnia do podjęcia studiów w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu z języka niemieckiego. Klasy dwujęzyczne uczestniczą w projektach międzynarodowych, wymianach młodzieży ze szkołami partnerskimi w Niemczech, co wspiera Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Jugendwerk). Klasy pierwsze dwujęzyczne rekrutują kandydatów z odpowiednią znajomością języka niemieckiego. Ich program nauczania odpowiada programom pozostałych klas, ale język niemiecki prowadzony jest w wymiarze 6 godzin tygodniowo. W roku 2018/2019 zostaną utworzone dwie dwujęzyczne klasy pierwsze z językiem angielskim jako drugim językiem obcym: klasa 1b z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, geografii i trzeciego wybranego przedmiotu i klasa 1f z rozszerzonym zakresem nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie i trzeciego wybranego przedmiotu. 5. Szkoła organizuje różnorodne koła zainteresowań. Uczniowie wydają gazetkę szkolną „Modrzewiak”, organizują liczne przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym, wykonują projekty, uczestniczą w różnych dodatkowych zajęciach sportowych i artystycznych. 6. Szkoła organizuje obóz integracyjny dla uczniów klas pierwszych, obóz zimowy dla uczniów klas drugich, różne wycieczki programowe, konkursy szkolne oraz dodatkowe zajęcia, nastawione na zindywidualizowaną pracę z uczniami.

Oferta edukacyjna

W trakcie rekrutacji kandydaci do szkoły wybierają klasę, w której realizują kształcenie w zakresie rozszerzonym z dwóch przedmiotów stanowiących dla tej klasy profil kształcenia. Od klasy drugiej uczniowie realizują trzeci wybrany przedmiot rozszerzony. Pozostałe przedmioty nauczane są w zakresie podstawowym. Szkoła kształci wszystkich uczniów w zakresie dwóch języków obcych w grupach uwzględniających stopień zaawansowania znajomości języka obcego. W XVII LO w roku 2018/2019 zostanie utworzonych sześć klas, w tym dwie klasy dwujęzyczne (polsko-niemieckie) - klasa 1b i 1f. Nowo utworzone klasy różnić się będą przedmiotami prowadzonymi w nich w zakresie rozszerzonym oraz nauczanymi w nich językami. W klasach niedwujęzycznych (1a,1c,1d,1e) pierwszym językiem obcym jest język angielski. Drugim językiem obcym jest język niemiecki prowadzony w grupach uwzględniających stopień zaawansowania znajomości języka (także od podstaw). Podział na grupy nastąpi na początku roku szkolnego. W klasach dwujęzycznych polsko – niemieckich drugim językiem obcym jest język angielski.

Oddziały LO

klasa 1a Liczba miejsc 30
Języki obce pierwszy język: angielski, drugi język: niemiecki w grupach uwzględniających stopień znajomości języka
Przedmioty rozszerzone matematyka, geografia i trzeci wybrany przedmiot
Przedmioty punktowane język polski, język obcy, matematyka, geografia
Opis klasy
Informacje dodatkowe
klasa 1b Liczba miejsc 30
Języki obce pierwszy język: niemiecki (poziom dwujęzyczny), drugi język: angielski
Przedmioty rozszerzone matematyka, geografia i trzeci wybrany przedmiot
Przedmioty punktowane język polski, język obcy, matematyka, geografia
Opis klasy klasa dwujęzyczna polsko - niemiecka
Informacje dodatkowe Kandydaci do klasy 1b muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych, badającego znajomość języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym naukę dwujęzyczną w liceum. Sprawdzian kompetencji językowych kandydat zdaje na terenie XVII LO w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
klasa 1c Liczba miejsc 30
Języki obce pierwszy język: angielski, drugi język: niemiecki w grupach uwzględniających stopień znajomości języka
Przedmioty rozszerzone matematyka, historia i trzeci wybrany przedmiot
Przedmioty punktowane język polski, język obcy, matematyka, historia
Opis klasy
Informacje dodatkowe
klasa 1d Liczba miejsc 30
Języki obce pierwszy język: angielski, drugi język: niemiecki w grupach uwzględniających stopień znajomości języka
Przedmioty rozszerzone biologia, chemia i trzeci wybrany przedmiot
Przedmioty punktowane język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia (ten z nich, z którego ocena na świadectwie ukończenia gimnazjum jest wyższa)
Opis klasy
Informacje dodatkowe
klasa 1e Liczba miejsc 30
Języki obce pierwszy język: angielski, drugi język: niemiecki w grupach uwzględniających stopień znajomości języka
Przedmioty rozszerzone język polski, historia i trzeci wybrany przedmiot
Przedmioty punktowane język polski, język obcy, matematyka, historia
Opis klasy
Informacje dodatkowe
klasa 1f Liczba miejsc 30
Języki obce pierwszy język: niemiecki (poziom dwujęzyczny), drugi język: angielski
Przedmioty rozszerzone historia, WOS i trzeci wybrany przedmiot
Przedmioty punktowane język polski, język obcy, matematyka, historia
Opis klasy klasa dwujęzyczna polsko - niemiecka
Informacje dodatkowe Kandydaci do klasy 1f muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych, badającego znajomość języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym naukę dwujęzyczną w liceum. Sprawdzian kompetencji językowych kandydat zdaje na terenie XVII LO w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia sportowe Mamy jedną salę gimnastyczną, pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej ze sztuczną nawierzchnią, pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej i koszykowej,tartanową bieżnię płaską (60m) i ogólną (150m), rzutnię do pchnięcia kulą, skocznie w dal oraz profesjonalnie wyposażoną siłownię. Po zmaganiach sportowych można skorzystać z nowocześnie urządzonej łazienki z natryskami. Na lekcjach w-f oprócz przewidzianych programem zajęć prowadzone są rozgrywki tenisa stołowego, a także aerobik, step i zajęcia w siłowni. Dwie dwudziestominutowe przerwy mogą być przez uczniów wykorzystywane rekreacyjnie, tzn. do gry w piłkę koszową, nożną lub grę w tenisa stołowego. Każdego dnia po lekcjach i w soboty prowadzone są zajęcia SKS-u (grupy: piłki siatkowej, nożnej, koszowej, ręcznej, biegi przełajowe dla dziewcząt i chłopców). Nasze reprezentacje sportowe mają na swoim koncie liczące się sukcesy w dzielnicy Śródmiecie Rytm pracy każdej klasy wyznaczają m. in. wyjazdy i wycieczki o charakterze programowym i turystycznym: obóz integracyjny dla klas pierwszych (początek września); do Krakowa - pt. \"Kraków młodopolski\" (klasy trzecie, jesienią); obóz zimowy dla klas drugich (styczeń); o charakterze fakultatywnym (naukowe i poznawcze): do Arkadii, Nieborowa, Opinogóry, Płocka, Kazimierza Dolnego i Puław. Koła zainteresowań Chętni do rozwijana swoich uzdolnień, energiczni i twórczy uczniowie znajdą możliwość realizowania się w działalności któregoś z kół: Koło języka niemieckiego Koło Dziennikarskie kształci umiejętności tworzenia tekstów publicystycznych, daje możliwość publikacji w szkolnej gazetce \"Modrzewiak\", oferuje warsztaty dziennikarskie, wycieczki do drukarni i redakcji poczytnych pism; Dyskusyjny Klub Filmowy skupia miłośników kina. Uczestnicy zajęć poznają arcydzieła światowej sztuki filmowej i pogłębiają wiedzę o filmie. Wymieniają myśli i kształcą warsztat krytyczno - filmowy; Koło Matematyczne rozwija umiejętność logicznego myślenia, na zajęciach realizowane są zagadnienia spoza programu umożliwiające poszerzenia wiedzy; Szkolne Koło Strzeleckie daje uczniom możliwość nauki strzelania, ćwiczenia celności i w końcu udziału w zawodach organizowanych przez Kuratorium; w Szkolnym Kole Sportowym w sekcji zarówno dziewcząt jak i chłopców rozwijane są umiejętności gry zespołowej, tu właśnie doskonali się techniki gry. Sukcesy reprezentacji szkolnych w sporcie są w dużej mierze zasługą tego koła. Uczniowska aktywność Każdy uczeń naszej szkoły znajdzie możliwość realizowania swoich pasji i pomysłów. Istnieje Samorząd Szkolny, uczniowie wydają czasopismo: \"Modrzewiak\", w którym drukowane są artykułu naszych uczniów oraz nauczycieli. Można również popracować w Szkolnym Radiowęźle nad ciekawą audycją, programem czy wybrać muzykę do słuchania w czasie przerwy, umilić czas kolegom i nauczycielom dobrym i życzliwym słowem, błysnąć jakimś celnie dobranym aforyzmem. Powrót do poprzedniej strony

Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna Szkoła współpracuje z Centralą ds. Szkolnictwa za Granicą w Kolonii (Zentralstelle fűr Auslandsschulwesen). Co roku certyfikat znajomości języka niemieckiego DSD II wręcza uczniom przedstawiciel Ambasady Niemieckiej. Utrzymujemy regularne kontakty z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, dzięki której szkoła uzyskała dotację na wyposażenie wielu pracowni oraz z Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, z Instytutem Goethego, z Niemieckim Instytutem Historycznym, skąd otrzymujemy bardzo dla nas cenne materiały do pracy na lekcjach. Odwiedzają nas niemieccy pisarze, przedstawiciele niemieckich władz oświatowych, nasi nauczyciele są zapraszani do Niemiec na różne uroczystości obchodzone w zaprzyjaźnionych szkołach. Wymiany zagraniczne Wymiany mają charakter naukowy i poznawczy, są to wspólne warsztaty językowe, wycieczki, realizacja projektów. W trakcie wymian uczniowie nabywają umiejętności organizacyjnych i wykazują się dużą samodzielnością. Do kalendarza szkolnego wpisaliśmy na stałe wymiany (tzn. wizyta i rewizyta) naszych uczniów i młodzieży z niemieckich gimnazjów: od 1992 r. z Denzlingen k. Freiburga, od 1994 r. z Aachen, od 1997 r. z Bretten. Wynikiem wymian dla polskich i niemieckich uczniów oraz nauczycieli są nawiązane kontakty o charakterze prywatnym, nowo poznani często odwiedzają się i korespondują ze sobą. Mamy przykłady wielu serdecznych, sprawdzonych przyjaźni.

Osiągnięcia

W rankingu \"Perspektyw\" nasza szkoła zawsze znajdowała się w czołówce najlepszych liceów Warszawy (w 2018 - trzynaste miejsce, w 2017 - trzynaste miejsce, w 2016 - piętnaste miejsce, 2015 - piętnaste miejsce, 2014 - siedemnaste miejsce, w 2013 - piętnaste miejsce, 2012 - trzynaste miejsce, w 2011 - dwunaste miejsce, w 2010 - trzynaste miejsce w 2009 - jedenaste miejsce, w 2008 - dwunaste miejsce), Nasi maturzyści dostają się na wybrane przez siebie uczelnie. Po uzyskaniu certyfikatu z języka niemieckiego (DSD II) kilku absolwentów naszej szkoły studiuje na niemieckich uczelniach. Wśród naszych uczniów są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, m. in. z języka polskiego, historii, biologii, chemii, WOS-u, historii sztuki, wiedzy o ekonomii, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka rosyjskiego, filozofii. Również nasze reprezentacje sportowe mają na swoim koncie liczące się sukcesy.

Informacje dodatkowe

Dwujęzyczność Od 1994 roku istnieje w naszym Liceum ciąg dwujęzyczny polsko - niemiecki. Jego celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II. Egzamin ten odpowiada poziomem egzaminowi Kleines Deutsches Sprachdiplom, przeprowadzanemu przez Instytut Goethego. Świadectwo uzyskane po zdaniu tego egzaminu razem z polską maturą uprawnia naszych absolwentów do ubiegania się o przyjęcie na studia w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu z języka niemieckiego. Do programu klas dwujęzycznych na stałe weszły wymiany z naszymi szkołami partnerskimi: Einhard-Gymnasium w Aachen Melanchthon-Gymnasium w Bretten Erasmus-Gymnasium w Denzlingen W wymianach z Einhard- i Melanchthon-Gymnasium uczestniczą uczniowie klas dwujęzycznych, natomiast do Denzlingen wyjeżdżają uczniowie klas z rozszerzonym programem języka niemieckiego (uczniowie klas dwujęzycznych także mogą wziąć udział w tej wymianie, jeżeli są wolne miejsca). DSD II W klasie III uczniowie klas dwujęzycznych przystępują do egzaminu znajomości języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym w celu uzyskania certyfikatu: Deutsches Sprachdiplom Stufe II. Egzamin jest organizowany przez Zentralstelle für Auslandsschulwesen w Kolonii (RFN) jednego dnia dla wszystkich zainteresowanych z półkuli północnej. Egzamin jest dwuetapowy; składa się: z części pisemnej (późną jesienią): rozumienie ze słuchu (Hörverstehen) rozumienie tekstu czytanego (Leseverstehen) wypowiedź pisemna, komentarz do podanego tekstu z części ustnej (styczeń - luty): rozmowa sterowana z uwględnieniem 5 z 8 podanych aspektów rozmowa na temat przygotowanego projeku

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon