XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • im.: Tadeusza Czackiego
  • Adres: 00-625 Warszawa
  • Telefon: 22 825 01 72
  • Telefon 2: 22 825 64 9
  • Fax: 22 825 13 14
  • E-mail: sekretariat@czacki.edu.pl

Strona www

www.czacki.edu.pl

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Nie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie szkoły (www.czacki.edu.pl) w zakładce \"Kandydaci\" w dokumencie \"Rekrutacja\"

Liczba miejsc w klasach 1

150

Minimalny próg punktowy

1A - 152,300; 1B - 158,344; 1C - 168,356; 1D - 151,242; 1E - 159,822

Historia

Powstała w 1876r. jako sześcioklasowa Szkoła Realna, założona przez Zgromadzenie Kupców. W 1918r. przeszła na własność państwa polskiego i stała się Państwowym Gimnazjum imienia Tadeusza Czackiego. W 1936r. przekształcona została w Państwowe Gimnazjum i Liceum imienia Tadeusza Czackiego, które nie zaprzestało działalności nawet w okresie okupacji, prowadząc tajne nauczanie. Niestety, w 1950r. Szkoła uległa likwidacji. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Wychowanków w 1959r. odrodziła się i istnieje do dzisiaj. Pomostem „między dawnymi a młodszymi laty” jest Sztandar – wierna kopia dawnego historycznego sztandaru, znajdującego się w Muzeum Narodowym.

Ogólne informacje o szkole - opis

Liceum usytuowane jest w Śródmieściu, między Placem Zbawiciela i Placem Unii Lubelskiej, w dwupiętrowym budynku. Znajdują się w nim 22 sale przedmiotowe. Większość to pracownie multimedialne (z rzutnikami, TV, DVD). Szkoła posiada 34 stanowiska komputerowe w dwóch pracowniach informatycznych oraz 13 w Centrum Informacji Multimedialnej powstałym z modernizacji szkolnej biblioteki. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na boiskach do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej, na sali gimnastycznej oraz na basenie w pobliskim budynku OSiR-u. W gmachu Liceum znajduje się bufet; można zamówić obiady w sąsiadującym ze szkołą gimnazjum.

Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2015/2016 w 15 oddziałach uczy się 485 uczniów. Szkoła zatrudnia 47 nauczycieli. Aktualnie istniejące oddziały mają rozszerzone programy nauk: przyrodniczych, humanistycznych, społecznych, ścisłych (dwie klasy; jedna z naciskiem na fizykę, druga – na informatykę). W roku 2016 klasy pierwsze uczą się następujących języków: język angielski,język niemiecki, język francuski,język hiszpański

Oddziały LO

nauk przyrodniczych Liczba miejsc 30
Języki obce język angielski i do wyboru jeden z języków: francuski, niemiecki, hiszpański.
Przedmioty rozszerzone język obcy biologia chemia
Przedmioty punktowane język polski matematyka biologia chemia
Opis klasy Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie – przez czynny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i światem techniki – kandydatów na studia przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych. Program ma również na celu ukształtowanie współczesnego człowieka XXI wieku, przed którym stoją ważne i trudne zadania pogodzenia osiągnięć cywilizacyjnych z szeroko rozumianym dobrem przyrody.
Informacje dodatkowe przedmiot uzupełniający: łacińska terminologia medyczna
nauk humanistycznych Liczba miejsc 30
Języki obce język angielski i do wyboru jeden z języków: francuski, niemiecki, hiszpański
Przedmioty rozszerzone historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia
Opis klasy Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Zadaniem tej klasy jest przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich, humanistycznych oraz w szkołach artystycznych.
Informacje dodatkowe przedmioty uzupełniające: podstawy kultury śródziemnomorskiej, literatura powszechna,
nauk społecznych Liczba miejsc 30
Języki obce język angielski i do wyboru jeden z języków: francuski, niemiecki, hiszpański
Przedmioty rozszerzone wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka, język obcy
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, geografia, historia
Opis klasy Nauka w tym oddziale ma na celu pomóc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich (prawo, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, ekonomia) oraz na uczelniach ekonomicznych (SGH).
Informacje dodatkowe -
nauk ścisłych (matematyka, fizyka) Liczba miejsc 30
Języki obce język angielski i jeden wybrany z języków: niemiecki, hiszpański, francuski
Przedmioty rozszerzone fizyka (z naciskiem na pracę laboratoryjną), matematyka, język obcy
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, fizyka, chemia
Opis klasy W nauczaniu fizyki w tej klasie kładziemy nacisk na rolę eksperymentu w poznaniu, samodzielne formułowanie problemów, wykonywanie doświadczeń i wyciąganie wniosków. W prowadzeniu zajęć i doświadczeń w tej klasie współpracujemy z warszawskimi Instytutami Fizyki.
Informacje dodatkowe przedmioty uzupełniające: metodologia eksperymentu, modelowanie matematyczne
nauk ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka) Liczba miejsc 30
Języki obce język angielski i jeden wybrany z języków: niemiecki, hiszpański, francuski
Przedmioty rozszerzone informatyka, matematyka, fizyka, język obcy
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, fizyka, chemia
Opis klasy Rozszerzony program nauczania informatyki (jako pierwsza szkoła w Polsce) realizujemy od 1985 r. W każdym roku edukacji uczniowie tej klasy objęci są opieką przez dwóch nauczycieli informatyki, a ramach zajęć pozalekcyjnych mają okazję poznać m.in. obsługę i administrację systemu Linux.
Informacje dodatkowe -

Zajęcia pozalekcyjne

Obecna oferta, różnorodna tematycznie, obejmuje m.in. koła olimpijskie (literackie, języka niemieckiego, chemiczne, matematyczne, WOS-u, ekonomiczne, języka łacińskiego), koła przedmiotowe (języka rosyjskiego, francuskiego, historii sztuki, fizyczne, chemiczne, informatyczne), wiedzy o teatrze, astronomiczne. Uczniowie mogą uczestniczyć w próbach chóru szkolnego, redagować gazetkę „Czadek” (istniejącą z przerwami od 2000r.), rywalizować w szkolnych zawodach brydżowych, szachowych, piłkarskich. Od dwóch lat dzięki życzliwości i zaangażowaniu Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków chętni uczniowie uczą się języka norweskiego. Prężnie działa koło strategicznych gier planszowych, Samorząd Uczniowski organizuje Noce Filmowe, regularnie odbywają się treningi ósemki wioślarskiej pod opieką WTW.

Współpraca zagraniczna

IDE EHRE GESAMT SCHULE z Hamburga – wymiana od blisko 20 lat (niestety z paroletnią przerwą). Praca w formie projektu, różne tematy (co roku aktualizowane oraz program kulturoznawczy – zwiedzanie Warszawy, Krakowa) Okazjonalnie młodzież uczestniczy w międzynarodowych konferencjach młodych naukowców (np. Światowa Konferencja Astronomiczna we Francji, Międzynarodowa Letnia Szkoła Młodych Fizyków w Kanadzie) lub wizytuje brukselski Europarlament na zaproszenie polskich europosłów. „Astronomowie” systematycznie uczestniczą w sesjach teleskopowych, współorganizowanych przez uniwersytety amerykańskie.

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

Największą popularnością, niezmienna od lat, cieszy się Festiwal Teatralny. Istnieje od 1988 roku. Cały Festiwal jest przygotowany i prowadzony siłami własnymi młodzieży. Uczniowie sami układają program Festiwalu, organizują próby, przygotowują nagrody, wybierają jury, budują scenę, zajmują się oświetleniem, akustyką, utrzymują porządek, sprzątają, prowadzą kawiarenki, redagują i drukują „Gazetkę Festiwalową” i wykonują wiele innych prac. A nauczyciele? Nauczyciele tylko służą pomocą i dobrą radą, obserwując z ogromną życzliwością i nie mniej ogromną dumą poczynania swoich podopiecznych. Czym jest Festiwal Teatralny w Czackim? – świetną zabawą, szkołą samorządności i dochodzenia do czegoś własnymi siłami, czynnikiem integrującym całą społeczność szkolną, bo - jak mówią uczniowie - „nadawanie na jednej fali z nauczycielami to bardzo przyjemne uczucie”. Co roku piszą: „Cztery dni Festiwalu i przygotowania do niego to najlepiej spędzony czas. To naprawdę trzeba przeżyć i zobaczyć”. Kolejnymi imprezami artystycznymi organizowanymi przez uczniów jest Koncert Charytatywny Czacki Second Stage (w czerwcu 2016 już po raz 7) oraz K.A.W.A. - Kawiarnia Amatorów Wydarzeń Artystycznych, przegląd dorobku artystycznego młodzieży, który odbywa się w marcu (w 2016 po raz 5). Ponadto w czasie roku szkolnego uczniowie mogą uczestniczyć w okazjonalnych wycieczkach krajowych i zagranicznych. Są to wycieczki rekreacyjno-edukacyjne, obozy naukowe lub wyjazdy turystyki kwalifikowanej (rowerowej, pieszej górskiej, wspinaczki skałkowej, itp.). Co roku obchodzimy Tadealia – z okazji imienin Patrona. Najpierw jest finał Konkursu Wiedzy o Czackim (o Szkole i o Tadeuszu) – sporo wiedzy, ale i dużo zabawy dla wszystkich, np. lepienie popiersia Patrona lub rozpoznawanie „powiedzonek” nauczycieli. Potem zwyczajowo stary samorząd przekazuje władzę nowym Konsulom. Są też tematyczne biegi przełajowe i loteria organizowana przez Rodziców. Młodzież organizuje koła tematyczne, dyskusje (m. in. o tolerancji – z udziałem zaproszonych gości),warsztaty artystyczne (filmowe i fotograficzne). Bardzo prężnie działa wolontariat, współpracujący ze szpitalami, domami opieki, fundacją „A kogo?”, „Świat na tak”, \"SYNAPSIS\" i władzami Dzielnicy.

Osiągnięcia

Czacki w warszawskich rankingach znajduje się zawsze w pierwszej dziesiątce. 100% uczniów zdaje co roku maturę, mamy też bardzo wysoki odsetek absolwentów, dostających się na najlepsze studia dzienne. Listy gratulacyjne otrzymujemy od rektorów UW, PW, Uniwersytetu Medycznego, SGH. Tylko od 1995 roku nasi uczniowie zdobyli blisko 100 tytułów laureata i ponad 110 dyplomów finalisty olimpiad: językowych, matematycznej, fizycznej, informatycznej, ekonomicznej, historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Literatury i Języka Polskiego, Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, przedsiębiorczości, lingwistycznej. Zdobywali też tytuły mistrzów w Debatach Oxfordzkich. Wśród sukcesów sportowych należy wymienić złoto i srebro w regatach ósemek wioślarskich, mistrzostwo Śródmieścia w biegach przełajowych kobiet, II miejsce koszykarzy w mistrzostwach Dzielnicy.

Informacje dodatkowe

Szczególną wagę w wychowaniu i edukacji Liceum przywiązuje do pielęgnowania tradycji, m. in. poprzez: - stały kontakt ze Stowarzyszeniem Wychowanków i udział przedstawicieli Stowarzyszenia we wszystkich ważnych wydarzeniach Szkoły, - inaugurację roku szkolnego przy kamieniu pamiątkowym, usytuowanym w miejscu, gdzie do września 1939r. stał budynek Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego, - uroczyste przyrzeczenie pierwszoklasistów na Sztandar, składane przed społecznością Czackiego, - uroczyste przekazanie Sztandaru młodszym kolegom przez najstarszy rocznik, połączone z zaprzysiężeniem nowego pocztu sztandarowego, - nadanie zaszczytnego Honorowego Tytułu Ucznia Roku, przyznawanego przez Stowarzyszenie Wychowanków od 1979 roku na wniosek Rady Pedagogicznej. Tytuł jest wyrazem uznania dla człowieka nieprzeciętnego, wszechstronnego i dojrzałego, sprawdzającego się w pracy, życiu społecznym i zabawie, - nadawanie innych tytułów, np. Osobowość Roku, Filar Szkoły, Klasa z Klasą, - wspólne ze Stowarzyszeniem odwiedzanie grobów Czackiewiczów przed Świętem Zmarłych, - Wręczanie „Honorowej Matury” najstarszym absolwentom Szkoły.

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon