TECHNIKUM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

TECHNIKUM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Rekrutacja

Kandydaci mogą uzyskać maksymalnie do 200 punktów, w tym: do 100 pkt. za test gimnazjalny: Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, - należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2. do 72 pkt. za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów: język polski matematyka plastyka informatyka zgodnie z następującą punktacją ocena: celujący - 18 pkt. ocena: bardzo dobry - 14 pkt. ocena: dobry - 10 pkt. ocena: dostateczny - 6 pkt. ocena: dopuszczający - 2 pkt. do 28 pkt. za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z następującą punktacją: 13 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania przez finalistów co najmniej jednego konkursu, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, lub laureatów i finalistów innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty. Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów. 2 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 3 pkt. - liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim przez inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, 2 pkt. - liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, 2 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego. do 6 pkt. za średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych ocen ze świadectwa gimnazjalnego i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku). Według STATUTU SZKOŁY do TAB przyjmuje się absolwentów gimnazjum, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Kandydat do TAB powinien wykazać się odpowiednim stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim od lekarza medycyny pracy. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów pierwszeństwo przyjęcia mają: sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, kandydaci z wyższą oceną z zachowania. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do dyrektora Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie. Dokumenty wymagane przy przyjęciu: oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach wyniku egzaminu gimnazjalnego, oryginał zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik budownictwa/technik urządzeń sanitarnych, 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm, kartę zdrowia i kartę szczepień, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, kwestionariusz osobowy - wzór druku dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie http://www.tab.edu.pl/ .

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Tak
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego

Liczba miejsc w klasach 1

180

Historia

Początki naszej Szkoły sięgają roku 1927, kiedy to architekt Władysław Jastrzębski wraz z arch. Aleksandrem Kapuścińskim oraz dr arch. Mieczysławem Popielem powołali Żeńskie Kursy Architektoniczne. Początkowo była to szkoła dwuletnia, jednak w 1931 r. przekształcono ją w trzyletnią Żeńską Szkołę Architektury, a w roku 1935 w Żeńskie Liceum Architektury im. Stanisława Noakowskiego. Program nauczania obejmował nie tylko przedmioty o kierunku budowlanym, ale także takie, które miały na celu wzbogacenie wrażliwości, wyobraźni, rozbudzenie zamiłowania do sztuki oraz rozwój umiejętności graficznych. W pierwszym roku funkcjonowania Szkoły nauczał w niej (prawdopodobnie architektury i sztuki) Stanisław Noakowski. Wkrótce po jego śmierci, tj. w roku 1928 szkoła przyjęła jego imię. W 1937 r. na Światowej Wystawie w Paryżu Szkoła otrzymała Złoty Medal i Dyplom Honorowy za prace w dziedzinie szkolnictwa zawodowego wszystkich stopni. W okresie przedwojennym w roku szkolnym uczyło się 60-70 słuchaczek na trzech kursach. Ukończyło je 150 – 200 absolwentek, uzyskując tytuł technika architektury. Dość powszechnie nazywano ją „szkołą żon”. W okresie dwunastu lat przed wybuchem II wojny światowej Szkoła rozwijała się bardzo dynamicznie. Było to zasługą założyciela i dyrektora Władysława Jastrzębskiego oraz kadry wykładowców, którzy rekrutowali się przede wszystkim z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1939 roku przerwano działalność Szkoły, otwarto ją ponownie już w 1940 roku. W wyniku rozporządzenia władz okupacyjnych czas nauki skrócono do dwóch lat, co nie wpłynęło jednak na ograniczenie liczby nauczanych przedmiotów. Program nauczania został nawet wzbogacony o przedmiot „Słońce w architekturze”, wykładany przez arch. Tadeusza Nowakowskiego oraz „Muzykologię”, której wykładowcą był wiolonczelista Kazimierz Wiłkomirski. Oryginalnym pomysłem było organizowanie koncertów Marii, Wandy i Kazimierza Wiłkomirskich w trakcie zajęć z projektowania. Wykonywane utwory związane były oczywiście z tematem projektu architektonicznego. W okresie wojny szkołę ukończyło 250 słuchaczek. Po wojnie działalność Szkoły została zawieszona. Przerwa w jej funkcjonowaniu trwała do roku 1957, kiedy to ponownie powołał ją do istnienia Władysław Jastrzębski. Siedziba mieściła się w gmachu Zasadniczej Szkoły Rzemiosł Budowlanych przy ulicy Młynarskiej 43. Po śmierci W. Jastrzębskiego w 1958 roku kierownictwo objął arch. Konstanty Kokozow. Dzięki Jego staraniom i osobistej pracy nad projektem Szkoła w roku 1965 przeniosła się do własnego gmachu przy ul. Przyrynek 9, gdzie mieści się do dziś. W 1960r. zmieniono nazwę na Państwową Szkołę Architektury im. Stanisława Noakowskiego. Od roku 1970 Szkoła ma charakter koedukacyjny. W 1984r. nastąpiła kolejna zmiana nazwy, na: Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. S. Noakowskiego, który tworzyły Policealne Studium Architektoniczno-Budowlane oraz Technikum Architektoniczno-Budowlane. W obu szkołach TAB oraz PSA pracowało wielu architektów i inżynierów branżowców, łączących zajęcia w Szkole z pracą w biurach lub na uczelni. Współpraca z czynnymi zawodowo specjalistami przynosiła niewątpliwe korzyści dla nauczania młodzieży.

Ogólne informacje o szkole - opis

Obecnie w zespole Szkół zdobywa wiedzę 646 uczniów. Dyrektorem jest pani Katarzyna Majewska-Mrówczyńska. Od wielu lat ze szkołą współpracuje Stowarzyszenie Architektów Polskich, które nie tylko fundowało nagrody za najlepszą Pracę Dyplomową w PSA ale przede wszystkim bardzo nam pomogło w trudnych dniach, kiedy próbowano wykreślić naszą szkołę z mapy Warszawy. Szkoła może poszczycić się osiągnięciami w kształceniu zawodowym. Rokrocznie młodzież TAB przystępuje do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zdobywając wyróżnienia i indeksy na studia budowlane. W ogólnopolskiej klasyfikacji szkół TAB zajmuje czołowe miejsca. Od 2007 roku szkoła jest siedzibą Okręgowych eliminacji. Przez lata Prace Dyplomowe uczniów TAB zdobywały nagrody i wyróżnienia w corocznej edycji konkursu na Najlepszą Pracę dyplomową organizowaną przez PZLiTB. Prężnie rozwija sie współpraca z firmami budowlanymi i pracowniami projektowymi w ramach praktyk zawodowych uczniów. Udział w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolił na modernizację pracowni komputerowych. Sukcesy odnoszą szkolne drużyny sportowe: lekkoatletyczna, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej. Od roku 2006/2007 w TAB rozpoczęto się nauczanie nowego zawodu technik urządzeń sanitarnych. Szkoła cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży, rokrocznie otwieramy 5 klas pierwszych kształcących w zawodzie technik budownictwa i 1 klasę w zawodzie technik urządzeń sanitarnych. Duże zainteresowanie szkoły wynika nie tylko ze wzrostu zainteresowania kształceniem zawodowym. Młodzież wybiera naukę \"na Przyrynku\" ze względu na poziom i treść nauczania oraz atmosferę szkoły, w której są wciąż żywe tradycje Żeńskiej Szkoły Architektury. TAB posiada także certyfikat \"WARS i SAWA\" i wdraża program wspierania ucznia zdolnego. Wielu uczniów idzie śladami swoich rodziców, którzy skończyli Naszą Szkołę. Mamy też absolwentów w gronie pedagogicznym. Szkoła współpracuje z Mazowiecką Izbą Inżynierów Budownictwa, a także z uczelniami wyższymi: Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim - cyklicznie odbywają się wycieczki na Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Fizyki, Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne. Większość nauczycieli jest egzaminatorami (przedmioty ogólnokształcące oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe). Wielu ma dodatkowe uprawnienia trenerskie. Nauczyciele są autorami publikacji popularno-naukowych, podręczników, poradników zawodowych, recenzji oraz programów nauczania. Zespół pedagogiczny współpracując z rodzicami wspomaga uczniów w ich rozwoju. Stosując nowoczesne metody dydaktyczne przygotowuje do pracy zawodowej w zmieniających się warunkach rynku pracy oraz przygotowuje do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych. TAB kształtuje twórczych i światłych obywateli zdolnych realizować swe zamierzenia zawodowe z sukcesem. Wychowujemy młodzież, która z powodzeniem będzie współtworzyć społeczeństwo nowoczesnego państwa; młodzież postępującą w zgodzie z wartościami moralnymi zakorzenionymi w tradycji chrześcijańskiej i kulturze światowej.

Oferta edukacyjna

Od roku szkolnego 2012/2013 uczniowie klas pierwszych zaczynają przygodę z naszą szkołą zgodnie z nową podstawa programową: W zawodzie technik budownictwa (symbol 311204) - będą zdobywać trzy kwalifikacje: B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. Po skończeniu każdej z nich uczniowie przystąpią do egzaminów potwierdzających uzyskanie poszczególnych kwalifikacji zawodowych w następujących terminach: B.18. – pod koniec czerwca (semestr II) klasy drugiej, B.33. – pod koniec czerwca (semestr II) klasy trzeciej, B.30. – po I semestrze klasy czwartej. Po zdaniu egzaminów z wszystkich w/w kwalifikacji uczeń otrzymuje tytuł technika budownictwa. W zawodzie technik urządzeń sanitarnych (symbol 311209) – klasa pod patronatem firmy IMTECH – kształcenie ściśle powiązane z systemem niemieckim, gdzie główny nacisk położony jest na umiejętności praktyczne zastosowania wiedzy teoretycznej. Uczniowie nie tylko będą mieli możliwość uzyskania tytułu technika urządzeń sanitarnych po zdaniu egzaminów z wszystkich poniższych kwalifikacji, ale przystąpią do egzaminu obowiązującego w Niemczech. Oprócz tego wszystkie praktyki, dodatkowe szkolenia, wyjazdy, zajęcia praktyczne będą odbywały się w różnych przedsiębiorstwach współpracujących/ należących do Imtechu. Kwalifikacje możliwe do uzyskania: B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych, B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych, B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych. Terminy egzaminów potwierdzających uzyskanie poszczególnych kwalifikacji zawodowych: B.8. – pod koniec czerwca (semestr II) klasy drugiej, B.9. – pod koniec czerwca (semestr II) klasy trzeciej, B.27. – po I semestrze klasy czwartej. Egzamin „połówkowy” obowiązujący w Niemczech – pod koniec klasy drugiej, a „całościowy” po pierwszym semestrze klasy czwartej.

Praktyczna nauka zawodu

Uczniowie naszej szkoły w czasie zajęć szkolnych zdobywają wiedzę, którą po dwóch latach nauki mają szansę zastosować w praktyce. Jest to doskonałe rozwiązanie, ponieważ w ten sposób przyjemnie i bez stresu mają możliwość poznania nowych rzeczy i utrwalenia już nabytej wiedzy. Praktyczna nauka zawodu realizowania jest w postaci: 1) zajęć praktycznych - uczniowie klas drugich w zawodzie technik budownictwa mają cotygodniowe 7 godzinne zajęcia praktyczne, natomiast uczniowie w zawodzie technik urządzeń sanitarnych mają cotygodniowe 5 godzinne zajęcia praktyczne w klasie drugiej i trzeciej, które odbywają w ciągu całego roku szkolnego w wyspecjalizowanym Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5. 2) praktyki zawodowej (prowadzonej w przedsiębiorstwach, firmach wykonawstwa budowlanego i sanitarnego oraz firmach i pracowniach projektowych). Praktyka zawodowa prowadzona jest w dwóch etapach, których zamierzeniem jest: bezpośrednie uczestniczenie w wykonywaniu prac (robót) budowlanych, opracowanie dokumentacji projektowej, organizowanie robót, nadzór nad ich realizacją, kontrola i ocena jakości wykonywanych prac. Wskazane jest aby w klasie drugiej praktyki odbywały się na budowie, natomiast w trzeciej w biurze projektowym. Firmę, w której odbywa się praktyka, uczniowie wybierają we własnym zakresie. Mogą także skorzystać z propozycji, jakie wysuwa w danym roku szkoła. Dotychczas uczniowie odbywali praktyki nie tylko w dużych firmach budowlanych takich jak: Budimex S.A., Warbud, Mostostal, J.W. Construction, CKP, Peri, Dromex S.A., Dorbud S.A., ale również w mniejszych, a nawet małych firmach rodzinnych. W czasie trwania praktyk uczeń wypełnia dzienniczek praktyk, w którym odnotowuje wykonaną pracę każdego dnia.

Teoretyczna nauka zawodu

Teoretyczna nauka zawodu odbywa się w szkole. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne: - 3 pracownie komputerowe o łącznej liczbie stanowisk 60; - rysunku odręcznego; - dokumentacji technicznej; - budownictwa; - konstrukcji budowlanych; - podstaw projektowania; - projektowania komputerowego i kosztorysowania; Szkoła dysponuje nowoczesnymi środkami dydaktycznymi: - laptopy; - tablica interaktywna; - rzutniki pisma; - projektory multimedialne. Nauczyciele w sposób nowoczesny i aktywizujący uczniów realizują programy nauczania. Prowadzą zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, przeprowadzają lekcje on-line i lekcje multimedialne. Na lekcjach kosztorysowania uczniowie korzystają z programu NORMA, a podczas zajęć z podstaw projektowania - z programu AUTO-CAD. W przyszłości planowane jest rozszerzenie o programy projektowania konstrukcyjnego, obliczeń statycznych, planowania organizacji robót. Młodzież może także korzystać z dobrze wyposażonego księgozbioru literatury fachowej i literatury pięknej. W bibliotece jest dostęp do komputerów. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są dwie kserokopiarki.

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła oferuje bogatą i zróżnicowaną ofertę zajęć: warsztaty rysunkowe, przygotowanie do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, koła: matematyczne, polonistyczne, językowe, historyczne „Młodzi Patrioci”, teatralne, recytatorskie, konsultacje z przedmiotów zawodowych, fakultety dla maturzystów z przedmiotów dodatkowych, SKS: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, szkolenia strzeleckie z karabinka sportowego.

Współpraca zagraniczna

Współpraca ze szkołą z Czech (w miejscowości Budziejowice ) w ramach programu e-twinning. Młodzież pracuje nad wspólnym projektem pt. \" Przewodnik turystyczny po Polsce i Czechach\"- projekt tworzony jest w języku niemieckim.

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

Nasza Szkoła otwarta jest na wszelkie treści związane z przekazaniem i kultywowaniem tradycji, organizowaniem uroczystości i akademii szkolnych i państwowych. Oto najważniejsze wydarzenia w roku szkolnym 2012/2013: Ślubowanie klas pierwszych. zbiórkę szkolną najpotrzebniejszych rzeczy dla zwierząt w schronisku na PALUCHU. W dniach od 1.10.2012 do 5.10.2012 roku uczniowie zebrali ponad sto kilogramów suchej i mokrej karmy dla psów i kotów, którą następnie przekazano schronisku. kiermasz podręczników. współpraca ze szkołą dla dzieci niedosłyszących i głuchych. wystawa prac uczniów uzdolnionych artystycznie. opieka nad grobem naszego patrona. obchody 85-lecia naszej szkoły. udział w rozgrywkach sportowych o Mistrzostwo Dzielnicy a także Szkoły.

Osiągnięcia

Od kilku lat (XIX OWiUB – Białystok 2006 r.) uczniowie naszej szkoły znajdują się w ścisłej czołówce szkół biorących udział w finale Olimpiady. W tym roku, w jubileuszowej edycji XXV OWiUB, która odbyła się w dniach 12-14 kwietnia 2012r., w Zespole Szkół Budowlanych w Bytomiu, również odnieśliśmy duży sukces. Najliczniejsza nasza ekipa – 7 uczestników, w punktacji zespołowej zajęła 3 miejsce, a w punktacji indywidualnej – Adrian Chmielewski zajął 4 miejsce. 4 laureatów i 3 finalistów w doborowej liczbie 94 uczniów (i uczennic) reprezentujących 51 szkół z całej Polski to duże osiągnięcie naszej szkoły. Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ufundował puchar za zdobycie I miejsca w rankingu szkół (wg sumy zdobytych punktów przez wszystkich reprezentantów szkoły w Finale Centralnym) dla naszej szkoły. Puchar wręczył przedstawiciel PIIB w Komitecie Głównym Olimpiady, Roman Lulis. Bierzemy udział w programie „Edukacji Konsumenckiej i Obywatelskiej” organizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Nasz uczeń Marcin Ołdakowski został laureatem (II miejsce) konkursu plastycznego w ramach Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów. Od kilku lat uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w ramach programu „Człowiek – Najlepsza Inwestycja” organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w roku 2012 zdobyliśmy III miejsce i wyróżnienie. Udział w zawodach sportowych międzyszkolnych: Śródmiejska Liga Piłki Siatkowej chłopców w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - 2 miejsce w dzielnicy Śródmieście; Śródmiejska Liga Piłki Siatkowej dziewcząt w ramach WOM - 5 miejsce w fazie grupowej; Turniej piłki nożnej kwiecień w ramach WOM - 3 miejsce w fazie grupowej; Biegi przełajowe - 8 miejsce; Turniej koszykówki chłopców w ramach WOM - 5 miejsce w Śródmieściu; Udział w Triobasket; II Wiosenny Turniej Siatkówki Licealistek - 1 miejsce.

Perspektywy po ukończeniu szkoły

Absolwenci po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego uzyskują dyplom technika budownictwa (oddziały budowlane) lub technika urządzeń sanitarnych. Na życzenie absolwenta do dyplomu jest dołączony suplement w języku angielskim. Z prowadzonych przez szkołę rozpoznań wynika, że 80% absolwentów podejmuje naukę w szkołach wyższych i ją kończy. Absolwenci szkoły kontynuują naukę na wyższych uczelniach: PW, WAT, SGGW, WSEiZ, ASP. Najczęściej wybieranymi przez nich kierunkami są: budownictwo, inżynieria lądowa, architektura, architektura krajobrazu, architektura wnętrz. Niektórzy łączą studia z pracą w wyuczonym zawodzie. Wielu absolwentów po ukończeniu technikum znajduje zatrudnienie w pracowniach projektowych, instytucjach samorządowych, przedsiębiorstwach budowlanych, w nadzorze budowlanym czy w wykonawstwie. Liczne pracownie i firmy budowlane zgłaszają do dyrektora szkoły chęć zatrudnienia naszych absolwentów.

Informacje dodatkowe

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnego rodzaju: projektach – obecnie jest to skierowany do klas trzecich „Młody Fachowiec – Warsztaty Budowlane” - w czasie którego, uczniowie odbywają tygodniowe szkolenie z zakresu: murowania i tynkowania barytowego (CKP) oraz użytkowania rusztowań (PERI); projekcie z przedsiębiorczości „Wyuczony zawód – szansa na własny biznes”; Targach Budowlanych i Instalacyjnych: Kielce, Poznań; szkoleniach jednodniowych w wybranych firmach branży sanitarnej i budowlanej; szkoleniach on-line– np.: firmy CEKOL poświęconych metodom wykonywania tynków i podkładów posadzkowych.

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon