TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE
  • im.: Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
  • Adres: ul. Poznańska 6/8, 00-680 Warszawa
  • Telefon: 0-22 628 56 28
  • Telefon 2: 0-22 625 57 08
  • Fax: 0-22 628 56 28
  • E-mail: sekretariat@admzsg.edu.pl

Strona www

www.admzsg.edu.pl

Rekrutacja

według harmonogramu naboru

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Tak
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Technikum Uzupełniejące Nr 1

Liczba miejsc w klasach 1

300

Historia

Nasza szkoła jest szkołą zawodową z tradycjami kształcenia w zawodzie gastronomicznym, które w Polsce sięgają II połowy XIX wieku . Początek swojego istnienia miał nasz Zespół w latach 30- tych (w 1933r. ), kiedy przyjął nazwę Państwowej Szkoły Pracownic Domowych, przy ulicy Mokotowskiej 1. W 1936 roku został przeniesiony do budynku na Saskiej Kępie, przy ulicy Obrońców. Tu nazwa szkoły brzmiała: Państwowa Szkoła Przysposobienia do Gospodarstwa Rodzinnego i jest to oficjalny rok jej utworzenia. W czasie wojny szkoła działała tajnie, po wojnie - najpierw przez krótki czas w prywatnym mieszkaniu prof. Stefanii Kruszyńskiej, następnie - na ulicy Obrońców. Zniszczenia wojenne i „małość” pomieszczeń wymusiły znalezienie nowej siedziby szkoły: część zajęć odbywała się przy ulicy Górnośląskiej. Wyodrębniły się wtedy dwa typy szkół: Technikum Gastronomiczne i Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna. Pierwszego września 1958 roku szkoła uzyskała nowy budynek przy ul. Poznańskiej 6/8. Początkowo w nowym obiekcie działało tylko technikum, szkoła zasadnicza pozostała przy ul. Obrońców 25. Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 9 maja 1963 roku obie szkoły zostały połączone w Zespół Szkół Zawodowych z siedzibą przy ul. Poznańskiej. Dyrektorem Zespołu został Bohdan Jakubowski. Następne lata to adaptacja budynku na potrzeby szkoły gastronomicznej, gdyż budynek szkoła otrzymała po byłym Centralnym Ośrodku Metodycznym Ministerstwa Oświaty i wymagał on wielu przeróbek i remontów. W latach 1965 -1971 w wyniku dalszych zmian związanych z adaptacją budynku, część obiektu zostaje przeznaczona na warsztat szkolny, część na stołówkę i restaurację oraz pracownie technologiczne. W tych i następnych latach zmieniają się nazwy szkoły, poszerza się profil kształcenia i ostatecznie, 31 sierpnia 1975 roku szkoła przyjmuje nazwę obowiązującą do dnia dzisiejszego: Zespół Szkół Gastronomicznych. Niespodziewanie 7 października 1976 roku umiera dyr. Jakubowski – nowym dyrektorem Zespołu zostaje mgr Władysław Gotowiec, który kierował szkołą aż do swego przejścia na emeryturę, tj. do sierpnia 2002r. W dniu 16 października 1981 roku Zespół Szkół Gastronomicznych przy ulicy Poznańskiej otrzymał imię profesora Eugeniusza Pijanowskiego. Profesor uważany jest za twórcę nauki o żywności, przetwórstwie żywności i żywieniu w Polsce. W 1961 roku w SGGW powstał powołany z inicjatywy profesora Pijanowskiego Wydział Technologii Rolno-Spożywczej. Wydział ten wykształcił setki absolwentów pracujących w przemyśle spożywczym, gastronomii, hotelarstwie, medycynie. Większość nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w naszej szkole to absolwenci tego wydziału, dyrektor Jolanta Litniewska również ukończyła tę uczelnię. W latach 1981-2001 szkoła rozwijała się niezwykle dynamicznie, powiększając ofertę edukacyjną oraz kierunki kształcenia. W 2006 roku przypadła 25 rocznica nadania szkole Imienia oraz 100 rocznica urodzin naszego Patrona. Powołano również Klub Absolwenta „Poznańska”, który skupia w sobie również znane osobowości środowisk animacji i kultury kulinarnej. Więcej informacji o historii szkoły: www.admzsg.edu.pl/szkola/histzsg.htm Nasz Patron:www.admzsg.edu.pl/patron/index.htm

Ogólne informacje o szkole - opis

Współpraca z nowoczesną gastronomią i hotelarstwem wymaga odpowiedniej bazy. Stąd, w ramach generalnego remontu, wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt 14 pracowni technologicznych, 2 pracownie obsługi konsumenta, restaurację szkolną, a także pracownie do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i ekonomicznych. Posiadamy 3 pracownie komputerowe, centrum multimedialne, bibliotekę, 2 sale gimnastyczne, 2 siłownie, salę do aerobiku. W szkole znajdują się również: internat dla dziewcząt, stołówka, dwa bufety. Uczniowie klas pierwszych mają zajęcia na basenie. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki nauki (ochrona, monitoring, dyżury nauczycieli). Uczniowie są pod stałą opieką medyczną pielęgniarki, odbywają się regularne badania lekarskie. Każdy uczeń ma własną szafkę w szatni.

Oferta edukacyjna

Szkoła prowadzi działalność w zakresie szkolnictwa młodzieży o profilu gastronomicznym na poziomie ogólnokształcącym i zawodowym. Większość kadry pedagogicznej to nauczyciele dyplomowani i mianowani, egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej– zarówno egzaminu maturalnego, jak i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe we wszystkich nauczanych zawodach. Działalność dydaktyczno - wychowawcza obejmuje: • obowiązkowe zajęcia edukacyjne, • zajęcia dydaktyczno – wyrównawczo - terapeutyczne , organizowane dla uczniów mających trudności w nauce • inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, które mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy, • zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, • koła zainteresowań, • wycieczki. Szkoła uczestniczy w programach wychowawczo–opiekuńczych i zapewnia bezpieczne warunki nauki: ochrona, dyżury nauczycieli, obowiązkowe noszenie identyfikatorów. Zapewniona jest także stała opieka medyczna pielęgniarki oraz porady lekarza przeprowadzającego min. badania okresowe. Pedagodzy oraz psycholog wcześnie rozpoznają i diagnozują problemy uczniów, wspierają młodzież wymagającą szczególnej opieki i pomocy. Na terenie szkoły odbywają się pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne typu TZA. Zespół Wychowawczy czuwa nad efektywnym i racjonalnym wdrożeniem programów wychowawczych na różnych poziomach klas.

Szkoła kształci na kierunkach

technik żywienia i usług gastronomicznych Opis - ogólne informacje o szkole
Przedmioty zawodowe i rozszerzone
Przedmioty punktowane
Zawody, specjalizacja
Języki obce jęz. angielski i jęz. niemiecki lub rosyjski
Dodatkowe wymagania rekrutacyjne
Liczba miejsc
Cykl kształcenia 4 lata
Informacje dodatkowe
technik hotelarstwa Opis - ogólne informacje o szkole
Przedmioty zawodowe i rozszerzone
Przedmioty punktowane
Zawody, specjalizacja
Języki obce jęz. angielski, niemiecki lub rosyjski
Dodatkowe wymagania rekrutacyjne
Liczba miejsc
Cykl kształcenia 4 lata
Informacje dodatkowe
kelner Opis - ogólne informacje o szkole
Przedmioty zawodowe i rozszerzone
Przedmioty punktowane
Zawody, specjalizacja
Języki obce jęz. angielski, niemiecki lub rosyjski
Dodatkowe wymagania rekrutacyjne
Liczba miejsc
Cykl kształcenia 4 lata
Informacje dodatkowe

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Szkoła zapewnia uczniom praktyki w każdym zawodzie, w wymiarze określonym w Szkolnych Planach Nauczania. Program praktycznej nauki zawodu realizowany jest w najlepszych hotelach i zakładach gastronomicznych Warszawy : Hilton, Marriott, Sheraton, Westin, Mercure, Le Regina, Cafe Zamek, Nowotel, Polonia, Ibis, Jan III Sobieski oraz w warsztatach szkolnych. Często po ukończeniu nauki absolwenci są zatrudniani w miejscach odbywania praktyk. Szkoła otrzymuje listy gratulacyjne od opiekunów praktyk w zakładach pracy, świadczące o wysokich kwalifikacjach zatrudnianych uczniów, ich kulturze i wyjątkowych predyspozycjach do wykonywanych zawodów.

Teoretyczna nauka zawodu

Szkoła kształci w przedmiotach zawodowych, w rodzaju i wymiarze określonym w Szkolnych Planach Nauczania. Teoretyczna nauka zawodu jest zgodna z ramowymi planami nauczania i realizuje podstawę programową przewidzianą dla poszczególnych kierunków i poziomów. Kształcenie teoretyczne i praktyczne nauki zawodu prowadzone jest w sposób zintegrowany. Szkoła współpracuje ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego ( warsztaty, wykłady), z Wyższą Szkołą Ekonomiczną – Almamer, z Ogólnopolskim Komitetem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Przedmioty zawodowe realizowane w szkole to m.in.: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, Obsługa konsumenta, Rachunkowość i finanse w gastronomii, Ekonomika przedsiębiorstw, Marketing w gastronomii, Podstawy przedsiębiorczości, Organizacja pracy w hotelarstwie, Marketing usług hotelowych, język obcy zawodowy.

Warsztaty szkolne

W szkole działają warsztaty szkolne, które posiadają profesjonalnie wyposażone pracownie technologiczne, pomieszczenia kuchenne z aneksem, a także oryginalną salę restauracyjną, w której odbywają się różnorodne przedsięwzięcia gastronomiczno- kulturowe. W miłej atmosferze można tu spożyć smaczne i tanie dania przygotowywane i podawane przez uczniów- kucharzy i kelnerów, zamówić imprezę okolicznościową, eventową lub rodzinną. W bufecie przywarsztatowym od lat zaopatrują się okoliczni mieszkańcy, a niektórzy korzystają z wyjątkowo ciekawego i smacznego abonamentu obiadowego. Warsztaty zapraszają na pokazy nakrywania stołów na specjalne uroczystości i święta oraz prezentację zasad savoir vivre'u, połączoną z odpłatną konsumpcją zamówionych potraw. Warsztaty świadczą usługi cateringowe na najwyższym poziomie, dostosowują się do życzeń zleceniobiorców, pomagają w profesjonalny sposób przygotować i skomponować program wybranej uroczystości. W warsztatach uczą doświadczeni nauczyciele zawodu, posiadający kontakt z restauracjami i hotelami, dbający o wysoki poziom kształconych i oferowanych usług.

Zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne (w miarę potrzeb także wyrównawcze) oraz różne koła zainteresowań: zawodowe, artystyczne, informatyczne, sportowe. Organizujemy szkolenia o charakterze zawodowym, po których uczniowie otrzymują certyfikaty, a najlepsi uczestniczą w szkoleniach w zagranicznych hotelach. Pomagając naszym wychowankom w przygotowaniu do kariery zawodowej, nie zaniedbujemy rozwijania zdolności humanistycznych i sportowych, czego dowodem są certyfikaty, wyróżnienia i liczne dyplomy, m.in.: Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych „Wars i Sawa”, Certyfikat „Szkoła bez przemocy”, Honorowe wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy - „Szkoła z Pomysłem na Kulturę”, tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” nadany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Współpraca zagraniczna

Szkoła, będąc członkiem Stowarzyszenia Europejskich Szkół Hotelarsko-Turystycznych (AEHT) z siedzibą w Luksemburgu, umożliwia nauczycielom podnoszenie swoich kwalifikacji podczas staży zagranicznych, a uczniom udział i sukcesy w konkursach międzynarodowych.

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

W szkole realizujemy projekty edukacyjno-wychowawcze: • Spacerkiem po Warszawie- nasza szkoła, nasza Ojczyzna • Szkoła bez przemocy • Szkoła przyjazna uczniom Zajęciom edukacyjnym towarzyszą stałe wydarzenia kulturowe wpisane w tradycję szkoły: Udział w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursach tematycznych, a dodatkowo: szkolne i pozaszkolne konkursy : savoir- vivre’, recytatorski, ortograficzny, historyczny, matematyczny, literacki, czytelniczy, ekologiczny-promocja zdrowego stylu życia, Stop przemocy, antynikotynowy, wykłady na temat: żywienia, fizyki, przedsiębiorczości bezpieczeństwa, koncerty muzyczne, wyjścia do kina, teatru, muzeum, ośrodków kultury, wycieczki tematyczno – krajoznawcze, imprezy charytatywne, akcje Krwiodawstwa, „Ośmiu wspaniałych" itp.

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły uczestniczą w licznych olimpiadach: Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Uzyskują też wysokie lokaty w konkursach: XII Międzynarodowy Konkurs „Bartalomeo Scappi” we Włoszech – I miejsce; XIX Międzynarodowy Konkurs Barmański Juniorów „EUROCUP 2011” na Słowacji - I i III miejsce; Ogólnopolski Konkurs kulinarny „Kuchnia Polska Wczoraj i Dziś” – II miejsce; Ogólnopolski Konkurs „Kulinarny Talent 2011” – II i III miejsce; Ogólnopolski Konkurs „Kenwood dla Szkół” – I, II, III miejsce; X Olimpiada Młodych Barmanów BACARDI MARTINI – 2 wyróżnienia; Turniej Szkół Gastronomicznych – I miejsce; Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny „ Kuchnia Polska na Mazowszu” – III miejsce.

Perspektywy po ukończeniu szkoły

Absolwenci są specjalistami w różnych dziedzinach hotelarstwa i gastronomii. Podejmują pracę w renomowanych hotelach i restauracjach. Wielu absolwentów jest znakomitymi kucharzami, kelnerami i menadżerami, często we własnych hotelach i restauracjach w kraju i za granicą, wielu prowadzi telewizyjne programy kulinarne oraz wydaje książki kucharskie. Wielu podejmuje również studia wyższe na kierunkach dietetyki, turystyki i zarządzania.

Informacje dodatkowe

Od kilku lat należymy do czołówki warszawskich techników pod względem zdawalności egzaminu maturalnego(w 2011 r. -94,3%). Szczycimy się najlepszymi w Warszawie i województwie mazowieckim wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. w zawodach: technik organizacji usług gastronomicznych (98%), kucharz (94 %), kucharz małej gastronomii (94%), kelner (90%). Nasza szkoła jest ośrodkiem upoważnionym do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii. Pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt wymagany przez standardy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie szkoły mogą więc zdawać egzamin w znanych sobie warunkach. Absolwenci otrzymują dyplomy i suplement do dyplomu w języku angielskim, który jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon