TECHNIKUM BUDOWLANE NR 1

TECHNIKUM BUDOWLANE NR 1
  • im.: Zdzisława Mączeńskiego
  • Adres: ul. Górnośląska 31, 00-432 Warszawa
  • Telefon: 22 628 68 03
  • Telefon 2: 22 621 13 50
  • Fax: 22 628 09 23
  • E-mail: sekretariat@zs23.edu.pl

E-mail 2

technikum@zs23.edu.pl

Strona www

www.technikumbudowlane.edu.pl

Rekrutacja

Zgodnie z zasadami Elektronicznego Systemu Wspomagania Rekrutacji - więcej informacji na stronie szkoły.

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Tak
LVIII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego

Liczba miejsc w klasach 1

62

Historia

Z historii szkoły 1918 - Powstanie szkoły pod nazwą Królewsko-Polska Średnia Szkoła Budowlana w Warszawie, przy ul. Kopernika 28 i ul. Chmielnej 52Założycielem i pierwszym dyrektorem był inż. Alfons Gravier.Szkołę uruchomiono w dniu 15 października 1918 roku. 1925 - Przemianowanie szkoły na Państwową Szkołę Budownictwa w Warszawie 1927 - Zakończenie budowy własnego gmachu szkoły (skrzydła od ul. Chałubińskiego i od ul. Hożej 88) 1937 - Przemianowanie szkoły na Państwowe Liceum Budowlane w Warszawie 1940 - 1 września 1940 roku - uruchomienie w Warszawie Szkoły Budowlanej pod nazwą: \"Staatliche Fachschule für Bauwesen in Warschau\" co przetłumaczono na język polski: Państwowa Szkoła Budowlana II-stopnia w Warszawie. Siedzibą szkoły w okresie okupacji był gmach Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 1945 - Państwowe Liceum Budowlane w Warszawie. Wznowienie działalności po okupacji niemieckiej we wrześniu 1945 roku w budynku przy ul. Wspólnej 81 i ul. Hożej 88 1950 - Technikum Budowlane (4-letnie). Zmiana nazwy szkoły w wyniku reorganizacji. 1951 - Technikum Budowlane Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego. Kolejna zmiana nazwy szkoły i przeniesienie siedziby na ul. Górnośląską 31 1955 - Technikum Budowlane. Zmiana nazwy szkoły w ramach porządkowania nazw. 1958 - Powstanie Szkoły Rzemiosł Budowlanych nr 2 1963 - Technikum Budowlane nr 1 Zmiana nazwy szkoły w ramach porządkowania nazw i numeracji szkół 1964 - Nadanie szkole imienia prof. Zdzisława Mączeńskiego. Od tej pory pełna nazwa szkoły brzmiała: Technikum Budowlane nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego. Szkoła otrzymała swój sztandar. 1967 - Przekształcenie Szkoły Rzemiosł Budowlanych nr 2 (3-letniej) w Zasadniczą Szkołę Budowlaną nr 2 (2-letnią) 1984 - Połączenie wszystkich szkół pracujących przy ul. Górnośląskiej 31 w Zespół Szkół Budowlanych nr 3 2002 - Technikum Budowlane nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego przekształca się w ponadgimnazjalne Technikum nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego. Szkoła kształci uczniów w zawodach: technik budowlany oraz technik ochrony środowiska. Szkoła została przyjęta do Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce (24 października 2002 r.) 2003 Jubileusz 85-lecia Szkoły. Dziewiąty Zjazd Absolwentów. 2008 Powrót do pierwotnej nazwy szkoły: Technikum Budowlane nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego 2008 - Jubileusz 90-lecia Szkoły. Dziesiąty Zjazd Absolwentów. 2013 - Jubileusz 95-lecia Szkoły. Jedenasty Zjazd Absolwentów

Ogólne informacje o szkole - opis

Posiadamy: Prężnie działające Stowarzyszenie Absolwentów Technikum Budowlanego nr 1 im. prof. Z. Mączeńskiego Patronat Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynierii Lądowej Patronat Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Opiekę Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Porozumienie o współpracy z firmą DOKA Nawiązaną współpracę z dużymi firmami budowlanymi Tytuł \"Szkoły z klasą\" Laureatów Olimpiady Wiedzy Budowlanej Dodatkowe informacje: Współpraca z firmą Henkel Polska Olimpiada Wiedzy Budowlanej Praktyki zawodowe. Warunki nauki: nauka w szkole trwa 4 lata, uzupełnieniem przedmiotów ogólnokształcących są zajęcia związane z zawodem: podstawy budownictwa, technologia budownictwa, konstrukcje budowlane, projektowanie architektoniczne, kosztorysowanie, itp., języki: angielski, niemiecki, rosyjski w cyklu nauczania przewidziana jest praktyka zawodowa: zajęcia praktyczne w klasie I-ej, 3-tygodniowa praktyka w klasie II-ej i III-ej, szkoła nasza ma pełne zaplecze wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i wyposażenie klas do szkolenia w zawodzie budowlanym, oraz współpracuje ze szkołami technicznymi o profilu budowlanym z UE, uczestniczymy w programie edukacji budowlanej zorganizowanym przez większe firmy, który służy jeszcze lepszemu kształceniu w zawodzie technik budownictwa, przez wiele lat organizowaliśmy, a obecnie uczestniczymy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. w szkole znajduje się Centrum Multimedialne, z którego uczniowie mogą codziennie korzystać, pracownie komputerowe wyposażone w programy: AutoCad, NormaPro, ArchiCad, mamy bogato wyposażoną biblioteką i czytelnię szkolną.

Oferta edukacyjna

Ucząc się w technikum, po 4-latach masz zawód, który jest bardzo poszukiwany na rynku pracy. Mając tytuł technika budownictwa możesz podjąć pracę w Polsce i w Unii Europejskiej - gdzie chętnie są zatrudniani nasi absolwenci. Ukończenie technikum budowlanego daje gwarancję zatrudnienia, ponieważ obecnie jest on na drugim miejscu wśród zawodów poszukiwanych przez pracodawców. Taka sytuacja nie zmieni się szybko, ponieważ w Polsce są realizowane duże inwestycje z funduszy unijnych. Jeśli czytasz prasę, słuchasz radia lub oglądasz TV – to wiesz, że bardzo brakuje fachowców w tej dziedzinie gospodarki. Kadra pedagogiczna dobre przygotowanie metodyczne, dobra znajomość najnowszych technologii stosowanych obecnie w budownictwie, umiejętność tworzenia miłej i przyjaznej atmosfery w szkole, zawsze można liczyć na pomoc psychologa szkolnego.

Szkoła kształci na kierunkach

Technik Budownictwa Opis - ogólne informacje o szkole Technikum Budowlane nr 1 w roku szkolnym 2015/2016 otwiera klasy pierwsze z następujšcymi specjalizacjami: Komputerowe wspomaganie projektowania CAD (klasy A, B) Przedmioty realizowane dodatkowo: •projektowanie w AutoDesk AutoCAD •projektowanie w Graphisoft ArchiCAD Budownictwo pasywne i energooszczędne (klasa E) Klasa patronacka firmy Saint-Gobain Polska Przedmioty realizowane dodatkowo: •instalacje w budynkach pasywnych i energooszczędnych •technologia budownictwa pasywnego i energooszczędnego •projektowanie budynków pasywnych i energooszczędnych Uczniowie tej klasy będš mieli możliwoœć zapoznać się z budownictwem energooszczędnym i pasywnym dzięki patronatowi firmy Saint-Gobain Polska, która zaopatruje szkołę w materiały dydaktyczne, organizuje miejsce praktyk, funduje stypendia naukowe dla najlepszych uczniów.
Przedmioty zawodowe i rozszerzone Realizowane przedmioty w zakresie rozszerzonym: • matematyka • fizyka W ramach nauki w szkole uczniowie uczš się następujšcych przedmiotów zawodowych: • budownictwo ogólne • dokumentacja techniczna • komputerowe wspomaganie projektowania • działalnoœć gospodarcza w budownictwie • technologia murarsko-tynkarska • organizacja robót budowlanych • kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa (m.in. w programie NormaPRO) • konstrukcje budowlane • pracownia dokumentacji technicznej • pracownia murarsko-tynkarska • pracownia organizacji robót budowlanych • pracownia kosztorysowania i dokumentacji budowlanej • język angielski zawodowy
Przedmioty punktowane 1. W Technikum Budowlanym Nr 1 przyjęto następujšce trzy obowišzkowe przedmioty: o matematyka o informatyka o wychowanie fizyczne (jeżeli brak oceny z wf to ocena z plastyki)
Zawody, specjalizacja Technikum Budowlane nr 1 w roku szkolnym 2015/2016 otwiera dwie klasy pierwsze. Technikum Budowlane nr 1 kształci w następujšcych kwalifikacjach B18 - wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, •B30 - sporzšdzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej, •B33 - organizacja i kontrolowanie robót budowlanych • • • •
Języki obce język angielski język niemiecki język włoski
Dodatkowe wymagania rekrutacyjne
Liczba miejsc 90
Cykl kształcenia Zgodnie z nowš postawš programowš kształcenia zawodowego, aby uzyskać tytuł technika budownictwa należy zdobyć trzy kwalifikacje: 1. Jednš z następujšcych: o B16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo o B18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo o B20. Montaż konstrukcji budowlanych 2. B30. Sporzšdzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 3. B33.Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Zdobywanie kwalifikacji zawodowych: • pod koniec klasy drugiej - kwalifikacja B18 "Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich" • pod koniec klasy trzeciej - kwalifikacja B33 "Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych" • po pierwszym semestrze klasy czwartej - kwalifikacja B30 "Sporzšdzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej" Doœwiadczenie zawodowe: • w klasie drugiej uczniowie realizujš przez jeden dzień w tygodniu zajęcia praktyczne (pracownia murarsko-tynkarska) w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5 • w klasie trzeciej odbywajš czterotygodniowš praktykę zawodowš • przez cały okres nauki biorš udział w szkoleniach organizowanych przez firmy budowlane, zdobywajšc dodatkowe certyfikaty zawodowe
Informacje dodatkowe

Praktyczna nauka zawodu

-Praktyczna nauka zawodu odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie przy ul. Mińskiej 1/5; Ponadto prowadzone są szkolenia w takich firmach jak: PERI, DOKA

Teoretyczna nauka zawodu

Teoretyczna nauka zawodu odbywa się w Zespole Szkól Nr 23

Warsztaty szkolne

Szkoła nie ma własnych warsztatów szkolnych

Zajęcia pozalekcyjne

- koła zainteresowań, - SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa).

Współpraca zagraniczna

-

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

Praktyka zawodowa w Lipsku Ponad dwudziestu uczniów klas trzecich wraz z panią Bożeną Sztylką - nauczycielką języka niemieckiego, wyjechało 7 marca 2013 r. do Lipska na praktykę zawodową zgodnie z projektem \"Eurobudowniczy - podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy\" realizowany w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Uczniowie ci zostali wyłonieni w procesie rekrutacji, zgodnie z założeniami projektu. Praktyki w Lipsku odbywały się w czterech miejscach: firmie budowlanej ReProBau, miejskim ośrodku wypoczynkowym, stadionie miejskim oraz w Ogrodzie Zoologicznym w Lipsku. Poza pracą oczywiście był czas na zwiedzanie miasta, czy imprezy kulturalno-oświatowe. Nasi uczniowie wrócili do Warszawy 29 marca. Zgodnie stwierdzili, że warto uczyć się języków obcych by móc poznawać nie tylko inne metody pracy budowlanej, ale także obyczaje kraju do którego się przyjeżdża. Chętnie pojechaliby Szkolenie zawodowe . odbyło się w naszej szkole szkolenie zawodowe \"Kolor w budownictwie, techniki dekoracyjne\" przeznaczone dla klas czwartych. Wykład prowadził pan Czesław Krzyśków z firmy PPG Deco Polska Sp. z o.o. Z firmą tą współpracujemy już od kilku lat starając się w ten sposób przekazywać uczniom wiedzę praktyczną na temat nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie Spotkanie z firmą Bricoman 13 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych z przedstawicielami firmy budowlanej Briocoman. Spotkanie miało na celu poznanie Briocoman Polska Sp. z o.o. poprzez prezentację firmy, przekazanie informacji o możliwości poszerzenia nabytej przez uczniów wiedzy dzięki organizowanym szkoleniom produktowym realizowanym przez dostawców firmy. 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 12 stycznia w Młodzieżowym Domu Kultury \"Łazienkowska\" odbył się 22 Finał WOŚP, którego współorganizatorem było Technikum Budowlane nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego. Od samego rana w sztabie nasi uczniowie przygotowywali się na przyjęcie gości oraz na uliczną kwestę do puszek Konkurs \"Buduj z pasją\" 11 marca 2013 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5 odbył się regionalny konkurs \"Buduj z pasją\", w którym uczestniczyła reprezentacja naszej szkoły. Konkurs składał się zarówno z części teoretycznej (w formie testu), jak i praktycznej. Do eliminacji przystąpiło 6 drużyn z całego województwa mazowieckiego. Organizatorem konkursu była Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej \"Budowlani\" oraz Rada Regionalna w Górze Kalwarii. Nasz zespół w składzie: Patryk Sadowski i Sławomir Zych (uczniowie klasy III A) zajął pierwsze miejsce i awansował do zawodów centralnych, które odbędą się 18 - 19 kwietnia 2013 r. w Sosnowcu. Szkolenie z miernictwa 23 kwietnia 2013 r. uczniowie klas trzecich uczestniczyli w szkoleniu z miernictwa. Szkolenie to zorganizowała firma TPI Polska zajmująca się rozwiązaniami pomiarowymi dla budownictwa, czy geodezji. Nasi uczniowie wzięli udział w wykładach oraz warsztatach terenowych z zakresu pomiarów geodezyjnych, a także mogli zobaczyć jak wygląda skanowanie 3D. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Dziękujemy firmie TPI Polska za zorganizowanie szkolenia i liczymy na współpracę w następnych latach. Kurs pierwszej pomocy - uczymy się jak ratować życie 11 grudnia już po raz czwarty w naszej szkole został zorganizowany kurs pierwszej pomocy przeprowadzony przez grupę ratowników medycznych, w którym wzięli udział uczniowie Technikum Budowlanego. Oprócz bardzo przydatnej wiedzy teoretycznej mogli poćwiczyć swoje umiejętności w sytuacjach symulowanych. Po zakończeniu kursu każdy uczeń otrzymał imienny certyfikat. Wręczenie stypendium Prezesa Rady Ministrów Z naszej szkoły stypendium otrzymał Tomasz Włodarski z klasy IV B. Gratulujemy koledze sukcesów naukowych oraz życzymy powodzenia na maturze i egzaminie zawodowym. Andrzejki 2013 29 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Andrzejki. Serce, Filiżanki, Chińskie wróżby, Kolory uczuć i wiele innych atrakcji odbywało się w sali wróżb na 3 piętrze. Każdy mógł zapoznać się ze swoją przyszłością. Po uzyskaniu odpowiedzi na nurtujące nas pytania, mogliśmy wziąć udział w VIII Edycji imprezy sportowej \"Ruch-Fitness-Zabawa\". W dużej sali gimnastycznej bawiło się ponad 80 uczniów z różnych szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia z Zumby prowadziła profesjonalna instruktorka pani Małgorzata Albin. Wycieczka klas pierwszych do MEN 23 października 2013 r. w ramach obchodów Tygodnia Patrona, klasy pierwsze Technikum wybrały się na wycieczkę do gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Budynek ten, w stylu klasycyzmu redukcyjnego, zaprojektował patron naszej szkoły profesor Zdzisław Mączeński. Budynek zbudowany został w latach 1927 - 1930. Wygląd zewnętrzny jak i wystój wnętrz są oryginalne i zachowane w całości. Uczniowie zwiedzili ten historyczny gmach, gdzie w czasie II wojny światowej mieściło się Gestapo. Dużą niespodziankę sprawiło nam spotkanie z panią Minister Edukacji Narodowej Krystyną Szumilas, która zaprosiła nas do swojego gabinetu. Po krótkiej rozmowie, na zakończenie spotkania wykonaliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie, za co bardzo serdecznie dziękujemy Pani Minister. Szkolenie firmy Sopro W dniach 15 - 16 października 2013 r. odbyło się w naszej szkole kolejne szkolenie przeprowadzone przez firmę Sopro Polska. Tematem tegorocznego spotkania były następujące zagadnienia: • uszczelnianie powierzchni wykładanych płytkami i płytami • wyrównywanie podłoży • systemowe układanie płytek ceramicznych oraz płyt z kamienia naturalnego • uszczelnianie bitumiczne • renowacja murów • renowacja betonu W szkoleniu wzięły udział klasy maturalne oraz klasa III A. Wszyscy uczestnicy otrzymali od firmy Sopro dyplomy potwierdzające odbyte szkolenie. Wyjazd do Zakładu Suchych Zapraw Sopro Firma Sopro po raz kolejny zafundowała naszym uczniom wycieczkę autokarową do Zakładów Suchych Zapraw. Wzięły w niej udział klasy IV A oraz IV C wraz z opiekunami. Na miejscu nasi uczniowie zostali zaznajomieni z tajnikami pracy zakładowego laboratorium oraz mieli możliwość obejrzenia całego procesu produkcyjnego - od momentu rozładunku z samochodów dostarczających surowce do załadowania gotowych produktów na samochody ciężarowe. W fabrycznym laboratorium uczniowie dowiedzieli się jak wszystko jest dokładnie badane (zgodnie z międzynarodowymi normami) i sprawdzane pod względem jakościowym. Wszyscy uczestnicy wyjazdu serdecznie dziękowali za zorganizowanie wycieczki przedstawicielowi firmy Sopro - panu Marcinowi Serwinowi. Projekt \"Młody fachowiec\" W dniach 16 - 20 września 2013 r. kolejna klasa trzecia III D, odbyła zajęcia praktyczne w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej \"Młody fachowiec - warsztaty budowlane\". Konferencja e-skill 13 września 2013 roku chętni uczniowie z klas IV A, IV B,IV C i II A uczestniczyli w konferencji zamykającej projekt \"Kwalifikacje, ITC i kultura ekologiczna w sektorze budownictwa\". Podczas spotkania, które miało mijesce w Novotelu przy ul. Marszałkowskiej 84 i było zorganizowane przez PZPB wysłuchaliśmy podsumowania dwuletniego projektu e-SKILL, którego głównym celem jest poprawa kompetencji pracowników budowlanych, w szczególności w zakresie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz wspóldziałania zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do zrównoważonego budownictwa. Szkolenie e-sklll oparte na narzędziach IT ma wspomóc pracowników budowlanych w zdobyciu odpowiedniej wiedzy i umiejętności. E-skill charakteryzuje się ponadnarodowym podejściem do problemów ochrony środowiska, promuje filozofię zielonej kultury w sektorze budownictwa oraz jest zgodne z kierunkiem wytyczonym przez standaryzację kształcenia w Unii Europejskiej Korzystanie z platformy jest bezpłatne. RUCH - FITNESS - ZABAWA Najlepsza fitnessowa impreza szkolna w Warszawie. Spotkania z młodzieżą z cyklu Ruch - Fitness - Zabawa odbywają się w Zespole Szkół nr 23 w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31 już od trzech lat. Organizowane są kilka razy w roku i weszły na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Od pierwszej edycji nasza impreza fitness cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów naszego Zespołu, a także wśród innych szkół. Celem naszej imprezy jest: • kreowanie modelu młodego świadomego człowieka w oparciu o najnowsze trendy aktywności rekreacyjno-sportowej, • promowanie zdrowego stylu życia i sposobu na ciekawe spędzanie wolnego czasu, • dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami z innymi nauczycielami w oparciu o atrakcyjne propozycje form taneczno-ruchowych. Różnorodne formy ruchowe, idące z nowymi modnymi trendami tanecznymi, przyciągają zarówno dziewczęta jak i chłopców. Prezentowane style to: aerobik, aerobik – Latino, Dance, Zumba, Aeroboxing, Hip-Hop. Dzięki najlepszym instruktorom posiadającym tytuł „APF INSTRUKTOR”, którzy profesjonalnie i dostępnie prowadzą zajęcia z młodzieżą, wzrasta prestiż naszych konwencji. Ozdobą naszych spotkań są indywidualne pokazy choreograficzno-taneczne prezentowane przez uzdolnioną młodzież .

Osiągnięcia

Osiągnięcia Rok szkolny 2012/2013 • Tomasz Włodarski - stypendium Prezesa Rady Ministrów • Patryk Sadowski, Sławomir Zych - zajęcie I miejsca w regionalnym konkursie \"Buduj z pasją\". Reprezentowanie Mazowsza na zawodach centralnych w Sosnowcu (VI miejsce) • Uzyskanie przez uczniów klas czwartych najlepszych wynikiów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - 85 % zdawalności. o Wyniki egzaminu zawodowego podane przez OKE dla technika budownictwa: kraj - 62 %; województwo mazowieckie - 61 %; Warszawa - 55 % Rok szkolny 2011/2012 • Konrad Paniec uzyskał tytuł FINALISTY XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych; nagroda - wstęp wolny na wybrane kierunki studiów. • Paweł Karlicki - stypendium Prezesa Rady Ministrów Rok szkolny 2010/2011 • Bogumił Panuciak uzyskał tytuł LAUREATA XXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych; nagroda - wstęp wolny na wybrane kierunki studiów. Rok szkolny 2008/2009 • Krzysztof Paradowski uzyskał tytuł FINALISTY XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; nagroda - wstęp wolny na wybrane kierunki studiów. Rok szkolny 2004/2005 • „Turniej Młodych Mistrzów Techniki” Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów: o dziewięciu laureatów - za prace: „MIkroorganizmy - wrogowie czy przyjaciele”, „Funkcjonowanie ekosystemu wodnego zbiorników wód”, „Możliwość wykorzystania roślin do zasiedlania wysypisk odpadów komunalnych”, „Możliwość zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków”, „Pomniki przyrody na terenie m. st. Warszawy” ; nagrody - wolny wstęp na wybrane kierunki studiów • Konkurs Międzyszkolny „Najlepsza Praca Dyplomowa”, dla absolwentów Techników Budowlanych i Techników Ochrony Środowiska, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Zarząd Oddziału Warszawskiego: o trzy osoby nagrodzone, dwie wyróżnione • Konkurs Prac Dyplomowych „Technologie Przyjazne dla Środowiska” organizowany przez Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: o jeden uczeń nagrodzony i dwoje uczniów wyróżnionych Rok szkolny 2003/2004 • „Turniej Młodych Mistrzów Techniki” Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów: o czterech laureatów - za prace: „Możliwość zastosowania wybranych gatunków roślin na złożu kompostowym” oraz „Modernizacja naukowo-badawczej stacji wodociągowej SGGW w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 166” ; nagrody - wolny wstęp na wybrane kierunki studiów • Konkurs Międzyszkolny „Najlepsza Praca Dyplomowa”, dla absolwentów Techników Budowlanych i Techników Ochrony Środowiska, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Zarząd Oddziału Warszawskiego: o dwie osoby wyróżnione Rok szkolny 2002/2003 • Konkurs Międzyszkolny „Najlepsza Praca Dyplomowa”, dla absolwentów Techników Budowlanych i Techników Ochrony Środowiska, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Zarząd Oddziału Warszawskiego: o dwie osoby nagrodzone • Konkurs Międzyszkolny „Najlepsza Praca Dyplomowa”, dla absolwentów Techników Budowlanych i Techników Ochrony Środowiska, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Zarząd Oddziału Warszawskiego: o dwie osoby nagrodzone Rok szkolny 2001/2002 • „Turniej Młodych Mistrzów Techniki” Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów: o jeden laureat z wyróżnieniem ogólnopolskim - za pracę „Dom na miarę XXI wieku”; nagroda - wolny wstęp na wybrane kierunki studiów • Konkurs Międzyszkolny „Najlepsza Praca Dyplomowa”, dla absolwentów Techników Budowlanych i Techników Ochrony Środowiska, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Zarząd Oddziału Warszawskiego: o dwie osoby wyróżnione • Konkurs Prac Dyplomowych „Technologie Przyjazne dla Środowiska” organizowany przez Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: o dwoje uczniów wyróżnionych Rok szkolny 2000/2001 • „Turniej Młodych Mistrzów Techniki” Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów: o czterech laureatów - za prace „Przydomowa oczyszczalnia ścieków EKOPAN 1A” oraz „Oczyszczalnie korzeniowe”; nagrody - wolny wstęp na wybrane kierunki studiów • Konkurs Międzyszkolny „Najlepsza Praca Dyplomowa”, dla absolwentów Techników Budowlanych i Techników Ochrony Środowiska, organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Zarząd Oddziału Warszawskiego: o dwie osoby nagrodzone • Konkurs Prac Dyplomowych „Technologie Przyjazne dla Środowiska” organizowany przez Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: o dwoje uczniów nagrodzonych

Perspektywy po ukończeniu szkoły

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa może być zatrudniony w: Przedsiębiorstwach budowlanych realizujących różne inwestycje. Wytwórniach materiałów budowlanych i prefabrykatów. Laboratoriach badających jakość materiałów i wyrobów budowlanych. Administracji budynków i zarządzania nieruchomościami. Urzędach nadzoru budowlanego. Urzędach administracji państwowej i samorządu – m.in. wydziały budownictwa i architektury. Instytucjach naukowo – badawczych związanych z budownictwem. Pracowniach konserwacji zabytków. Biurach lub pracowniach projektowych. Prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z budownictwem.

Informacje dodatkowe

Patronat Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynierii Lądowej •możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i osiągnięciami w budownictwie, •udział uczniów w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników wydziału, •możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i osiągnięciami w budownictwie, •możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych (np. badanie materiałów budowlanych), •indeks uczelni dla najzdolniejszych uczniów naszego technikum, Opieka Polskiego Związku Pracodawców Budowlanych, •organizowanie ciekawych praktyk, •dla najlepszych uczniów - praktyki za granicą, •zdobywanie przez uczniów, dodatkowych certyfikatów zawodowych, •spotkania z kadrą budowlaną podczas których będą prezentowane filmy, zdjęcia z ciekawych i najnowszych realizacji inwestycji, •możliwość zapoznania się z najnowszą dokumentacją budowlaną, •zwiedzanie ciekawych inwestycji budowlanych (nie tylko na terenie Warszawy), prowadzonych przez duże firmy zrzeszone w PZPB, •stypendia socjalne i stypendia naukowe dla uczniów najlepiej uczących się z przedmiotów zawodowych, •łatwiejsze znalezienie pracy po ukończeniu technikum, Patronat Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, •doskonalenie programów nauczania, •popularyzacja zawodu i promowanie roli technika budowlanego w procesie realizacji obiektów budowlanych, •współpraca przy organizowaniu praktyk dla wyróżniających się uczniów na interesujących budowach, •organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami kadry budowlanej, dotyczących w szczególności prezentowania nowych technik i technologii budowlanych, •coroczna nagroda dla ucznia o najwyższej średniej z przedmiotów zawodowych, Porozumienie o współpracy z firmą DOKA Polska Sp. z o.o. •organizowanie cyklicznych szkoleń z technologii deskowań i rusztowań dla uczniów na zajęciach lekcyjnych, •udostępnianie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń, •udostępnianie filmów instruktażowych, materiałów wspomagających proces nauczania, •organizowanie wizyt na budowach DOKI, •wspieranie szkoły w jej rozwoju. Porozumienie o współpracy z firmą BRICOMAN Polska Sp. z o.o. Współpraca ma obejmować udział naszych uczniów w szkoleniach zawodowych organizowanych przez parterów firmy Bricoman oraz możliwość odbywania praktyk zawodowych w tej firmie. Zajęcia dodatkowe •zajęcia z rysunku odręcznego, przygotowujące do egzaminu na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, •zajęcia wyrównawcze, •koła zainteresowań •SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa, aerobic, piłka ręczna). Po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych uczeń otrzymuje tytuł technika budowlanego i ma możliwość szybkiego podjęcia pracy w kraju i w UE. Z przekazanych nam informacji wynika, że nasi absolwenci nie mają żadnych trudności ze znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie i są cenionymi pracownikami. Natomiast zdanie matury - daje możliwość rozpoczęcia studiów wyższych (nie tylko na kierunkach technicznych).

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon