TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 1

TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 1
  • im.: Mikołaja Kopernika
  • Adres: ul. Stawki 10
  • Telefon: 22-831-54-51
  • Telefon 2: 22-831-16-83
  • Fax: 22-831-97-52
  • E-mail: zslie1@zslie1.edu.pl

Strona www

zslie1.edu.pl

Rekrutacja

Informacja na stronie szkoły w zakładce rekrutacja http://www.zslie1.edu.pl/

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Tak
Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Szkoła Policealna nr 4 - bez naboru, XXXII Liceum Ogólnokształcące - bez naboru

Liczba miejsc w klasach 1

180

Historia

Korzenie naszej szkoły sięgają roku 1911, kiedy to Maria Roeslerowa założyła Fundację Szkolną im. J. i M. Roeslerów mającą na celu prowadzenie działalności oświatowej. W latach 1911 – 1918 Fundacja prowadziła Szkołę Początkową dla ubogich dzieci mieszczącą się w Warszawie przy ul. Ogrodowej 69. Szkoła uzyskała pozwolenia od zaborcy rosyjskiego na nauczanie w języku polskim. W roku 1919, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, powstała Państwowa Szkoła Kupiecka Męska, której siedzibą stał się nowo wybudowany gmach przy ul. Chłodnej 33. W 1923 roku szkoła zmieniła nazwę na Państwowa Szkoła Handlowa Męska, pod którą funkcjonowała do 1946 roku. W 1940 r. szkoła przy ul. Chłodnej 33 znalazła się w granicach getta. W listopadzie tego roku do budynku szkoły wprowadził się Dom Sierot Janusza Korczaka, a szkoła handlowa przeprowadziła się do siedziby Domu Sierot na ul. Krochmalną. Szkoła funkcjonowała jako zwykła szkoła zawodowa do początku 1943 r., gdy została definitywnie zamknięta przez Niemców. W roku 1946 dwie szkoły, żeńskie prywatne Gimnazjum Handlowe oraz męska szkoła Roeslerów (wznowione w 1945 r.), mieszczące się w jednym gmachu przy ul. Nowogrodzkiej 58, zostały scalone w jedną placówkę oświatową pod nazwą Państwowe Liceum Administracji Finansowej, które później przekształcono w Technikum Ekonomiczne nr 1. Ta właśnie szkoła przejęła profil ekonomiczny, uczniów, kadrę pedagogiczną oraz bibliotekę Szkoły Handlowej im. J. i M. Roeslerów. Stała się bezpośrednim spadkobiercą i kontynuatorem jej tradycji. Do 1959 roku działała w gmachu przy ul. Nowogrodzkiej 58. Dyrektorem szkoły w latach 1945 – 1949 oraz w latach 1950 – 1953 był Szczepan Bońkowski. W roku szkolnym 1958/1959 szkoła przeniosła się z budynku przy ul. Nowogrodzkiej 58 (został rozebrany) do obecnej siedziby przy ul. Stawki 4 (obecny adres to ul. Stawki 10).

Ogólne informacje o szkole - opis

Pracownie przedmiotowe wyposażone są w rzutniki multimedialne, komputer (laptop). W niektórych znajdują się (w zależności od potrzeb): tablice interaktywne, radiomagnetofony, telewizory, dygestorium itp.; Posiadamy 9 nowoczesnych pracowni komputerowych, wyposażonych w rzutniki multimedialne, drukarki sieciowe i skanery. Dysponujemy najnowszym oprogramowaniem , między innymi Windows 10, Microsoft Office 2013 i 2016, zainstalowanymi na komputerach nowej generacji, korzystamy z programów Insert, Corel, GIMP. We wszystkich salach lekcyjnych i komputerowych jest dostęp do szybkiego Internetu; Posiadamy dwie sale konferencyjne wyposażone w rzutnik multimedialny i profesjonalne nagłośnienie; Zaplecze sportowe stanowią: sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, siłownia z profesjonalnym sprzętem i akcesoriami treningowymi, sala kolumnowa do zajęć fitness oraz świetlica.

Oferta edukacyjna

Technikum Ekonomiczne Nr 1 oferuje naukę w zawodzie - technik ekonomista, technik logistyk

Szkoła kształci na kierunkach

Technik ekonomista Opis - ogólne informacje o szkole Osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie technika ekonomisty mają ułatwione zadanie utworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Alternatywnie mogą znaleźć zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Są osobami cenionymi na rynku pracy ze względu na samodzielne rozwiązywanie problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Technicy ekonomiści są przygotowani do posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną i komunikacyjną, znają obsługę programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazuje, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów średniego szczebla w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu. Predyspozycje cenione w tym zawodzie to: odpowiedzialność, skrupulatność, koncentracja, analityczne myślenie, umiejętność współpracy, umiejętność podejmowania decyzji.
Przedmioty zawodowe i rozszerzone język angielski, matematyka, geografia, informatyka
Przedmioty punktowane Zgodnie z regulaminem rekrutacji
Zawody, specjalizacja Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Technik ekonomista [331403] – kwalifikacja A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji [331403] dk 1. Część pisemna (60 minut) 2. Część praktyczna (180 minut) Technik ekonomista [331403]– kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości [331403] dk 1. Część pisemna (60 minut) 2. Część praktyczna (180 minut)
Języki obce język angielski język włoski język niemiecki język rosyjski
Dodatkowe wymagania rekrutacyjne
Liczba miejsc 120
Cykl kształcenia 4 lata
Informacje dodatkowe Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; 2) obliczania podatków; 3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych; 4) prowadzenia rachunkowości; 5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Technik logistyk Opis - ogólne informacje o szkole Osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie technik logistyk znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, a zwłaszcza w sektorze handlowym, usługowym, spedycyjnym i produkcyjnym. Logistyk może pracować m.in. w charakterze specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu, specjalisty ds. gospodarki magazynowej, specjalisty ds. planowania produkcji, etc. W zawodzie logistyka niesłychanie ważna jest znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym. Ceni się zwłaszcza znajomość nowożytnych języków obcych, takich jak: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. Oprócz określonych zdolności językowych i wiedzy teoretycznej logistyk musi posiadać odpowiednie predyspozycje. W tym zawodzie niesłychanie ważna jest zdolność koncentracji, analitycznego myślenia, umiejętność pracy w grupie i samodzielne działanie, umiejętność pracy pod presją.
Przedmioty zawodowe i rozszerzone geografia, język angielski
Przedmioty punktowane Zgodnie z regulaminem rekrutacji.
Zawody, specjalizacja Technik logistyk [333107] – kwalifikacja A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania [422103] d 1. Część pisemna (60 minut) 2. Część praktyczna (120 minut) Technik logistyk [333107] – kwalifikacja A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych [333107] d 1. Część pisemna (60 minut) 2. Część praktyczna (120 minut) Technik logistyk [333107]– kwalifikacja A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych [333107] d 1. Część pisemna (60 minut) 2. Część praktyczna (120 minut)
Języki obce język angielski, język niemiecki, język włoski, język rosyjski
Dodatkowe wymagania rekrutacyjne Zgodnie z regulaminem rekrutacji.
Liczba miejsc 60 mmiejsc
Cykl kształcenia 4 lata
Informacje dodatkowe Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu; 2) przechowywania towarów; 3) prowadzenia dokumentacji magazynowej; 4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych; 5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

Praktyczna nauka zawodu

W naszej szkole uczniowie odbywają praktyki w takich instytucjach jak:  Bank PKO SA,  Bank Ochrony Środowiska  Leroy Merlin Polska  Urzędy skarbowe  Izba skarbowa  Biura rachunkowe  Zakłady Ubezpieczeń Społecznych  Urzędy Dzielnicy  Firmy logistyczne i transportowe oraz innych instytucjach działających w różnych dziedzinach gospodarki.  Prywatnych firmach i instytucjach

Zajęcia pozalekcyjne

W ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są różnorodne koła zainteresowań, m.in.: zespół muzyczny, teatralny, taneczny, SKS, aerobik, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, koło ekonomiczne, Wolontariat, i inne według zapotrzebowań i zainteresowań uczniów. Odbywają się zajęcia przygotowujące do matury oraz zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież organizuje akcje charytatywne dla domów małego dziecka i dzieci niepełnosprawnych. Angażuje się w akcje ekologiczne np. zbieranie elektrośmieci, sprzątanie świata itp.

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

aktualne informacje znajdują się na stronie szkoły www.zslie1.edu.pl oraz profilu facebooka szkoły

Osiągnięcia

aktualne informacje znajdują się na stronie szkoły www.zslie1.edu.pl oraz profilu facebooka szkoły

Perspektywy po ukończeniu szkoły

Absolwenci naszej szkoły podejmują pracę w bankach, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych czy też ZUS lub innych firmach prywatnych lub z kapitałem zagranicznym w działach księgowości, polityki kadrowej, zaopatrzenia. Wielu z nich po ukończeniu szkoły podejmuje samodzielnie działalność gospodarczą i w znacznym stopniu wielu z nich osiąga sukcesy w tej dziedzinie. Wśród absolwentów naszej szkoły są też osoby pracujące w resortach ministerialnych, jednostkach samorządowych.

Informacje dodatkowe

Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje:  zawodowe uczestnicząc w : zajęciach koła ekonomicznego, Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, zajęciach przygotowujących do poszczególnych kwalifikacji, w Innowacji Pedagogicznej, biorąc udział w zajęciach w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery (doradztwo zawodowe), organizując Dzień Przedsiębiorczości. Poza tym organizowane są wyjścia na Giełdę Papierów Wartościowych, wykłady i warsztaty na wyższych uczelniach, spotkania w zakładach pracy, urzędach skarbowych. Prowadzone są ciekawe lekcje takie jak np.: lekcje z ZUS czy Zrozumieć statystykę.  przedmiotowe uczestnicząc w: zajęciach koła języka niemieckiego, ekologiczno turystycznego, warsztatach , wykładach i spektaklach. Organizują Dzień Języków Obcych, Dzień Ziemi, Dzień Zdrowego, Rajdy itp.  związane z talentem i zainteresowaniami pozaszkolnymi uczestnicząc w zajęciach koła kreatywności, recytatorskiego, tanecznego, muzycznego, sks (piłka ręczna, siatkówka, basen, koszykówka). Samorządność i pracę w grupie, pomoc innym rozwijamy podczas działalności Samorządu Uczniowskiego, radiowęzła oraz Wolontariatu. Organizujemy akcje charytatywne takie jak m.in.: Góra Grosza, zbiórkę korków, Pomóż Ukrainie, sprzedaż kalendarzyków dla Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych – Pomóż i Ty. Współpracujemy z Domem Dziecka, Zakładem Opiekuńczo Leczniczym, Domem Samotnej Matki. Organizujemy Maraton Pisania Listów w walce o poszanowanie praw człowieka AMNESTY INTERNATIONAL. Pomagamy zwierzętom biorąc udział w akcjach Fundacji WWF Polska, wspierając schronisko na Paluchu. Z inicjatywy SU organizowane są szalone dni, które całkowicie odmieniają oblicze szkoły. Są to m.in. Dzień walki z nudą, Dzień czekolady, Dzień leworęcznych, Dzień kobiet, Dzień wszystkich fajnych, Andrzejki, Mikołajki i wiele innych. Propagujemy ideę honorowego krwiodawstwa, oraz współpracujemy z fundacją DKMS.

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon